Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Život v meste

Predmetom Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Banská Štiavnica č. 7/2016 o sociálnych službách (ďalej len „VZN“) je zmena častí VZN – Čl. III Prepravná služba >>>