A A A

Archív 2014

DomovObčanMestské podnikyTechnické službyZmluvyArchív 2014

Zmluvy na tovary a služby zverejnené v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

DátumzverejneniaČíslozmluvy                            Obsah zmluvy                      
16.01.201401/2014Kúpno-predajná zmluva_kúpa ojazd. vozidla Škoda Felícia combi
22.01.201402/2014Zmluva o prevode správy hospodárenie (parkoviská)
22.01.201403/2014Mandátna zmluva_verej.obstaranie (dodávka el.energie)
05.02.201404/2014Zmluva o prenájme stĺpov VO_Vego marketing, s.r.o.
05.02.201405/2014Rámcová kúpna zmluva_PET fľaše_General Plastic,a.s.
12.02.201406/2014Zmluva o úhrade nákladov za el.energiu_AKUTRADE,s.r.o.
14.02.201407/2014Zmluva o správe a prevádzkovaní parkov. miest
17.02.201408/2014Dohoda o posk.fin.pr. k Zmluve o prev.správy hosp.s maj.mesta_fin.príspevok pre Zberňu šatstva na r.2014
17.02.201409/2014Dohoda o poskyt.fin.príspevku pre WC Billa na r. 2014
17.02.201410/2014Dohoda o zabezp.povinnej práce-odpracovanie výkon trestu (Okresný súd ZH)
17.02.201411/2014Dohoda o dočasnom zapožičaní zberných nádob (Lidl SR, v.o.s.)
17.02.201412/2014Dohoda o skončení NZ (parkoviská)
27.02.201413/2014Dohoda o zabezpečení povinnej práce /Suchá Gizela/
27.02.201414/2014Dohoda o zabezpečení povinnej práce /Malíková Linda/
11.02.201415/2014Zmluva o nájme dopravného prostriedku_Multicar M25
27.02.201416/2014Kúpna zmluva _použité NMV Multicar M25
05.03.201417/2014Zmluva o zabezpečení služby /spracovanie a triedenie KO/
07.03.201418/2014Dohoda o zabezpečení povinnej práce /Daniel Balko/
13.03.201419/2014Dodatok č. 7 k zmluve o poskyt.služby (parkoviská)
14.03.201420/2014Zmluva o poskytnutí služieb (audit účtovnej závierky)
19.03.201421/2014Zmluva o dodávke, distribúcii elektriny_SSE Žilina
24.03.201422/2014Zmluva na výkon zneškodnoc.a zhonoc.odpadu (Elgeo…)
28.03.201423/2014Dohoda o zabezpečení povinnej práce (Komorník Lukáš)
31.03.201424/2014Dodatok č.5 k zmluve – odber starých autovrakov
08.04.201425/2014Zmluva o prenáj.stĺpov VO (Rakl, s.r.o.)
16.04.201426/2014Zmluva o prenájme stĺpov VO (MSDom s. r. o.)
20.04.201427/2014Zmluva o prenájme stĺpov VO (Duo Creative, s. r. o.)
22.04.201428/2014Mandátna zmluva ( Mgr. Božena Bačíková – verejné obstarávanie )
25.04.201429/2014Zmluva o výrobe cenín (Líškayová K. – COMEX)
30.04.201430/2014Dodatok č. 2 (Mestské lesy)
30.04.201431/2014Zmluva o službách BOZP (Ing. Ľ. Šudová)
30.04.201432/2014Zmluva o prenájme stĺpov VO (Maroš Chrobák – Záložňa DM)
09.05.201433/2014Kúpno – predajná zmluva (M. Krivda)
28.05.201434/2014Zmluva o poskytovaní služby (RESKOP, s. r. o.)
02.06.201435/2014Kúpno – predajná zmluva (Devoša)
02.06.201436/2014Zmluva o bezplatnom odbere opotreb. pneumatík (M-PRESSBURG)
04.06.201437/2014Dodatok č. 6 (výkup starých vozidiel)
10.06.201438/2014Zmluva o prenájme stĺpov VO (Ivanič – EŠKE)
14.06.201439/2014Zmluva o poskytovaní služíby (TOPKY, s. r. o.)
16.06.201440/2014Zmluva o poskytnutí služby (OMEGA – B. spol. s r.o.)
24.06.201441/2014Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi (Úrad práce soc. vecí a rodiny)
30.06.201442/2014Dohoda o zabezpečení povinnej práce (Ferko Peter)
30.06.201443/2014Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia (Generali Poisťovňa, a. s.)
30.06.201444/2014Dodatok č. 7 (ŽP EKO Qelet a. s.)
30.06.201445/2014Zmluva o prenájme mobilných toaliet (MPA SERVICE s. r. o.)
14.07.201446/2014Zmluva o prenájme zábradlia (MVDr. Martina Gondová)
14.07.201447/2014Kúpna zmluva (ASV AGRONOVA s. r. o.)
23.07.201448/2014Zmluva o prenájme zábradlia (VR Team s. r. o.)
28.07.201449/2014Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu MaRZ (ÚPSVaR)
31.07.201450/2014Zmluva o dodávke motorovej nafty (Universal Exports LTD)
31.07.201451/2014Zmluva o prenájme zábradlia (NES FORTUNE, s. r. o.)
31.07.201452/2014Dodatok č. 8 (odber starých autovrakov)
14.08.201453/2014Zmluva o prenájme zábradlia (JS OKNÁ s. r. o.)
15.08.201454/2014Zmluva o prenájme mobilných toaliet (MPA SERVICE s. r. o.)
19.08.201455/2014Dohoda o poskytn. fin. prísp. (ÚPSVaR)
20.08.201456/2014Dohoda na vykonávanie aktiv. činnosti (ÚPSVaR)
20.08.201457/2014Dohoda o poskytn. fin. prísp. XXI/B (ÚPSVaR)
20.08.201458/2014Kúpna zmluva (POLYNOVA, spol s. r. o.)
25.08.201459/2014Zmluva o prenájme zábradlia (Pekný domov)
28.08.201460/2014Zmluva o prenájme zábradlia (POHOTOVOSŤ, s. r. o.)
04.09.201461/2014Zmluva o prenájme zábradlia (UNIQA)
18.09.201462/2014Zmluva o prenájme stĺpov VO (Štefan Halaj – DAN HAL)
25.09.201463/2014Zmluva o zabezpečovaní vykonávania pracovnej zdravotnej služby (L&R team)
01.10.201464/2014Dodatok č. 10 (ŽP EKO QELET a. s. )
03.10.201465/2014Úrazové poistenie (Komunálna poisťovňa)
17.10.201466/2014Oznámenie o ukončení zmluvy + Príloha k Zmluve o dodávke elektriny (Stredoslovenská energetika, a. s.)
25.10.201467/2014Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
25.10.201468/2014Zmluva o vykonávaní zimnej údržby (SERVIS s. r. o. )
13.11.201469/2014Kúpna zmluva (KSR – Kameňolomy SR, s. r. o.)
13.11.201470/2014Zmluva o výpôžičke (BB SERVIS, s. r. o. )
20.11.201471/2014Zmluva na prijatie a likvidáciu odpadov (Lupták)
20.11.201472/2014D O H O D A uzatvorená podľa § 10 zákona č. 417/2013 Z. z.
o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení (ÚPSVaR)
26.11.201473/2014Zmluva o výpožičke motorového vozidla (BS 638 AL)
26.11.201474/2014Dodatok k poistnej zmluve poistenia zodpovednosti (Komunálna poisťovňa)
10.12.201475/2014Dodatok k Dohode podľa § 50j (ÚPSVaR)
16.12.201476/2014Zmluva na zber, prepravu a likvidáciu odpadov (Jozef Blahút Stolárstvo)
19.12.201477/2014Dohoda o elektronickom doručovaní
19.12.201478/2014Dodatok č. 1 k dohode o vykonávaní aktivačnej činnosti
29.12.201479/2014Dodatok č. 1 (Devoša)
29.12.201480/2014Dodatok č. 3 (Zachar)
31.12.201481/2014Dodatok č. 2 (Heiler)