Navigácia


Informácie

15. máj 2021, meniny má Žofia


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanSamospráva mestaHlavný kontrolór

Hlavný kontrolór

Ing. Marián Láslo

hlavný kontrolór

 

Radničné námestie 1

96924 Banská Štiavnica

Tel.: 045/6949618

      0905503934

Fax: 045/6921207

marian.laslo@banskastiavnica.sk

 

Hlavný kontrolór vykonáva kontrolnú činnosť nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti. Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta, kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva atď.

 

Pracovná doba hlavného kontrolóra je v dňoch pondelok – piatok v čase medzi 14:00 – 15:00  až 18:00– 19:00 hod.

 25. 11. 2020

Návrh plánu práce hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica na 1. polrok 2021

 

Január 2021

 • Kontrola čerpania výdavkov z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica cez pokladnicu mesta, uskutočnených v 2. polroku 2020. Príprava a vypracovanie odborného stanoviska hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica k záverečnému účtu mesta za rok 2020.

Február 2021

 • Kontrola čerpania výdavkov z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica prostredníctvom jednotlivých účtov mesta za 2. polrok 2020.

Marec 2021

 • Kontrola hospodárenia s majetkom mesta v obchodnej spoločnosti Bytová správa, s.r.o.

Apríl 2021

 • Kontrola  nakladania s majetkom Mesta Banská Štiavnica v príspevkovej organizácii Mesta Banská Štiavnica – Technické služby, m. p, Banská Štiavnica.

Máj 2021

 • Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri nakladaní s majetkom mesta, vloženého do obchodnej spoločnosti ako aj  kontrola uplatňovania akcionárskych  práv v obchodnej spoločnosti  Nemocnica Banská Štiavnica, a.s., Bratská 17. 

Jún 2021

 • Kontrola uplatňovania akcionárskych  práv v obchodnej spoločnosti  Joergesov dom, a.s. Drieňová 12, Banská Štiavnica.

 

Banská Štiavnica dňa 19.11.2020

 

                                                          Ing. Marián Láslo

                                         hlavný kontrolór Mesta Banská Štiavnica


01.06.2020

Plán práce hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica na 2. polrok 2020


V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení, predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020:

A.  Kontrolná činnosť:

 1. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v predchádzajúcom období. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za prvý polrok 2020.
 2. Kontrola uzavretých  zmlúv a ich plnenie pri prenájmoch poľovných revírov vlastníkom poľovných pozemkov, na ktorých je poľovný revír  -  Mestom Banská Štiavnica.
 3. Kontrola pokladničných operácií mesta uskutočnených v prvom polroku 2020, zameraná na vykonávanie finančnej kontroly podľa internej smernice mesta „ Smernica o finančnom riadení a finančnej kontrole Mesta Banská Štiavnica.“
 4. Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta a kontrola dodržiavania podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania.
 5. Kontrola dodržiavania účelnosti pri vyúčtovaní finančných prostriedkov poskytnutých podľa VZN Mesta Banská Štiavnica  č. 2/2018 o dotáciách z rozpočtu mesta.


B.  Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov:

 

 1. Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu na rok 2021 a viacročného rozpočtu na roky 2022 -2023 a programového rozpočtu.
 2. Vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č.  54/2019 Z.z  O ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, v platnom znení.
 3. Evidencia  a kontrola vybavovania sťažností a petícií prijatých na Mesto Banská Štiavnica.

 Prejavte sa

Ako sa vám páči vynovené Námestie sv. Trojice?
(Počet hlasov: 19366)

 • Je to krok vpred, treba pokračovať (5302 hlasov)
  27.4 %
 • Páči sa mi to, stačí to zachovať v takomto rozsahu (3113 hlasov)
  16.1 %
 • Niečo z nových prvkov sa mi páči, niečo nie (3406 hlasov)
  17.6 %
 • Nepáči sa mi to, pôvodne to bolo lepšie (3787 hlasov)
  19.6 %
 • Neviem sa vyjadriť (3758 hlasov)
  19.4 %

Staršie ankety


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Parkovanie v meste
Mesto Banská Štiavnica