Navigácia


Informácie

8. máj 2021, meniny má Ingrida


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanSamospráva mestaMestské zastupiteľstvoProgram rokovania

Program rokovania mestského zastupiteľstva

Primátorka mesta Banská Štiavnica

 Č.j. : pozv./2021                                                      Banská Štiavnica 23. 4. 2021

 

 

P o z v á n k a

 

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, §-u 12 odst. 1 a §-u 13 ods. 4 a),  zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, ktoré sa uskutoční dňa

 

28. apríla (streda) 2021 o 09:00 hod.


Zasadnutie sa uskutoční prostredníctvom videokonferencie (online).

 

pracovné materialy (7 MB) >>>


Program:


1.    Otvorenie

2.    Kontrola plnenia uznesení

3.    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Banská Štiavnica č. …/2021

       o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách

       a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica

4.    Majetkové veci mesta Banská Štiavnica

       a) Zámena pozemku časť parc. č. C KN 3846/1 v k. ú. Banská Štiavnica, ako

           prípad hodný osobitného zreteľa, Ing. Igor Ries s manželkou

       b) Zámer na prevod pozemkov parc. č. C KN 3992/4, 3992/3, 4587/10,

           4582/10 k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa,

           Vladimíra Dobrovičová

       c) Námietka voči stanovenej cene dohodou – doplnené (kupujúci V. Halaj)

       d) Zámer na prevod časti pozemku parc. č. E KN 4746/2, ako prípad hodný

           osobitného zreteľa, kupujúci Mgr. Eva Trubanová

       e) Zámer na prevod časti pozemkov C KN 844 a E KN 5587/13, ako prípad

           hodný osobitného zreteľa, kupujúci M. Tóth

       f) Zámer na prevod pozemku parc. č. E KN 1839/1, 6582 v k. ú. Banská

           Štiavnica, kupujúci TIDLY SLOVKIA. a. s. 

       g) Zámer na prevod pozemkov parc. č. C KN 5741/7 a parc. č. C KN 5741/6

           v k. ú. Banská Štiavnica, kupujúci Jozef Ivanič

       h) Prevod   časti pozemku parc. č. E KN 6515/1,  ako prípad hodný osobitného

           zreteľa (kupujúci  p. Priputen)

       i) Zámer na zámenu častí pozemkov z parc. č. E KN 6609/3, E KN 2645/8

          v k. ú Banská Štiavnica, ako prípad hodný  osobitného zreteľa (Pavol

          Mikulčík a Marta Mikulčíková)

       j) Zámer na prevod pozemku parc. č. C KN 2180/19 a časť pozemku parc. č.

          C KN 2180/1  v k. ú Banská Štiavnica, kupujúci  Ing. Erik Niederland

          s manželkou Ing. Zuzanou Niederlandovou

       k) Žiadosť o odpustenie časti nájomného za pozemky pod vonkajšími

           terasami

       l) Zámer na odpredaj pozemkov C KN 4647, časť C KN 4590/1 a C KN 1982/1,

          1985/1, 1983, 1984

5.    Rôzne

6.    Interpelácie a dopyty poslancov

7.    Záver


                                                                   Mgr. Nadežda Babiaková, v. r. 

                                                                          primátorka mesta

 


Na zasadnutie sa pozývajú:

  • poslanci MsZ          
  • prednostka MsÚ
  • hlavný kontrolór

 


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Mesto Banská Štiavnica
Parkovanie v meste