Navigácia


Informácie

27. júl 2021, meniny má Božena


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanSociálne služby

Sociálne služby mesta Banská Štiavnica

OZNAMY

 

30. 04. 2021

Zverejnenie ekonomicky oprávnených nákladov v zmysle § 72 ods. 20, písm. b) zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon“) za predchádzajúci rozpočtový rok 2020.

 17.02.2021

Zverejnenie ekonomicky oprávnených nákladov v zmysle § 72 ods. 20, písm. a) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon“) za predchádzajúci rozpočtový rok 2020:

 • Opatrovateľská služba: 479,48 €
 • Komunitné centrum:  7,57 €
 • Denné centrá (kluby dôchodcov): 7,07 €

Ekonomicky oprávnené náklady sú prepočítané na mesiac a na prijímateľa sociálnej služby.

 30. 04. 2020

Zverejnenie ekonomicky oprávnených nákladov v zmysle § 72 ods. 20, písm. b) zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon“) za predchádzajúci rozpočtový rok 2019.

 

14. 02. 2020

Zverejnenie ekonomicky oprávnených nákladov v zmysle § 72 ods. 20, písm. a) zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon“) za predchádzajúci rozpočtový rok 2019:

 • Opatrovateľská služba - 398,22 €
 • Komunitné centrum - 8,84 €
 • Denné centrá (kluby dôchodcov) - 9,55 €

Ekonomicky oprávnené náklady sú prepočítané na mesiac a na prijímateľa sociálnej služby.

 Sociálne služby poskytované mestom Banská Štiavnica podľa zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon“).

 


SOCIÁLNE SLUŽBY NA RIEŠENIE NEPRIAZNIVEJ SITUÁCIE Z DÔVODU ŤAŽKÉHO ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA, NEPRIAZNIVÉHO ZDRAVOTNÉHO STAVU ALEBO Z DÔVODU DOVŔŠENIA DÔCHODKOVÉHO VEKU


 

Posudková činnosť

 

Posudková činnosť na účely poskytovania sociálnej služby:

 • v zariadení pre seniorov,
 • v zariadení opatrovateľskej služby,
 • v dennom stacionári
 • a opatrovateľskej služby.

Posudkovou činnosťou sa zisťuje odkázanosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzickej osoby s nepriaznivým zdravotným stavom na sociálnu službu v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a na opatrovateľskú službu.

Viac: § 48 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov >>>

 

Informácie:

 • Klientské centrum pre občana, Námestie sv. Trojice č. 3, Bc. Eva Gregáňová, sociálny pracovník tel.: 045 694 96 40, e-mail eva.greganova@banskastiavnica.sk

Tlačívá:

 • Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (*.pdf, *.rtf)
 • Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu (*.pdf, *.rtf)

 

Opatrovateľská služba

 

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá

a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona a

b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa  prílohy č. 4 zákona.

Viac: § 41 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov >>>

 

Opatrovateľská služba v Meste Banská Štiavnica sa poskytuje aj v zmysle VZN č.7/2016 o sociálnych službách.

 

Informácie:

 • Klientské centrum pre občana, Námestie sv. Trojice č. 3, Bc. Eva Gregáňová, sociálny pracovník tel.: 045 694 96 40, e-mail eva.greganova@banskastiavnica.sk

Tlačívá:

 • Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (*.pdf*.rtf)
 • Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu (*.pdf*.rtf)

 

Prepravná služba  (sociálny taxík)

 

Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.

Viac: § 42 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov >>>

 

Poskytovanie prepravnej služby:

Mesto Banská Štiavnica zabezpečuje  poskytovanie prepravnej služby prostredníctvom neverejného poskytovateľa sociálnej služby S.O.V.I. n.o., ktorý je zaregistrovaný v registri poskytovateľov sociálnych služieb na úrade Banskobystrického samosprávneho kraja. Auto, ktoré je využívané ako sociálny taxík je vybavené nájazdovou rampou a kotevnými úchytmi pre vozík.

Sociálny taxík je možné objednať deň vopred u poskytovateľa prepravnej služby.

 

Prepravná služba v Meste Banská Štiavnica sa poskytuje v zmysle VZN č. 7/2016 o sociálnych službách.

 

Informácie:

 • Klientske centrum pre občana, Námestie sv. Trojice č. 3, Bc. Eva Gregáňová, sociálny pracovník tel.: 045 694 96 40, e-mail eva.greganova@banskastiavnica.sk
 • zmluvný oskytovateľ prepravnej služby S.O.V.I. n.o. - p. Maroš Ivanič tel.: 0948 460 700

 


PODPORNÉ SLUŽBY


 

Denné centrum

V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou. V dennom centre sa najmä

 • poskytuje sociálne poradenstvo,
 • zabezpečuje záujmová činnosť.

Vac: § 56 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov >>>

 

Denné centrá (bývalé kluby dôchodcov) zriadené mestom Banská Štiavnica:

 • Denné centrum Banská Štiavnica
 • Denné centrum Banská Štiavnica – časť Štefultov

Organizácia činnosti Denného centra:

Organizačne je denné centrum začlenené pod oddelenie OVS a SV Mestského úradu v Banskej Štiavnici, funguje však ako samosprávna jednotka. Celkove za činnosť centra zodpovedá vedúci denného centra, ako aj za hospodárenie s finančnými prostriedkami (finančné prostriedky z príspevkov mesta a dobrovoľných príspevkov členov).

 

Činnosť denného centra
V dennom centre sa môžu usporadúvať besedy, prednášky na témy týkajúce sa zdravia, výživy, kultúry, dôchodkového systému fungujúcemu na Slovensku a podobne. Organizovať turistické, spevácke, literárne krúžky, ale i krúžky záhradkárov či šikovných rúk (podľa požiadaviek členov i ďalšie), v ktorých si seniori udržujú i rozvíjajú svoju telesnú i duševnú kondíciu. Členovia centier sa môžu stretávať na spoločných posedeniach pri príležitosti rozličných sviatkov a životných jubileí. Podľa záujmu môžu navštevovať krásne miesta v prírode, mestách... (výlety).

 

Informácie :

 • Klientske centrum pre občana , Námestie sv. Trojice č. 3, Bc. Eva Gregáňová, sociálny pracovník tel.: 045 694 96 40, e-mail eva.greganova@banskastiavnica.sk
 • Denné centrum Banská Štiavnica, Námestie sv. Trojice č. 7, Helena Šušková - poverená vedením, tel.: 0905 101 153
 • Denné centrum Banská Štiavnica – časť Štefultov,  Obrancov mieru č. 49 - Ružena Dobrovodská - poverená vedením, tel.: 045/692 18 90

 


SOCIÁLNE SLUŽBY KRÍZOVEJ INTERVENCIE


 

Komunitné centrum Šobov

V komunitnom centre na Ulici šobov sa občanom v nepriaznivej sociálnej situácii poskytuje:

 • sociálne poradenstvo,
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
 • pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia,
 • zabezpečuje sa záujmová činnosť.

Viac: § 24d zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov >>>

 

Informácie:


SLUŽBA NA ZABEZPEČENIE NEVYHNUTNÝCH PODMIENOK NA USPOKOJOVANIE ZÁKLADNÝCH ŽIVOTNÝCH POTRIEB


 

Prístrešie na prečkanie zhoršených klimatických podmienok

Prístrešie je mestom zriadené v priestoroch bytovej jednotky v objekte Mestských kúpeľov – plavárne. Občania žijúci na „ulici“ tu majú možnosť prenocovania, ako aj zabezpečenia osobnej hygieny a starostlivosti o bielizeň prostredníctvom prania a sušenia. Na tento účel slúži k dispozícii práčka a sušička. Priestor je vybavený sprchovým kútom, dvomi WC, kuchynkou a celkovým počtom lôžok 10. Evidenciu nocľahov a kontrolu priestoru vykonáva Mestská polícia. Príspevok za poskytnuté služby je vo výške 0,50 €/noc, sprchovanie 0,10 €, pranie, sušenie 0,20 €. Vyzbierané poplatky sú použité na zabezpečenie čistiacich, pracích prostriedkov a na iné výdavky súvisiace s prevádzkou priestoru.

 

Informácie:

 • Klientske centrum pre občana , Námestie sv. Trojice. č. 3, Bc. Eva Gregáňová, sociálny pracovník, tel.: 045 694 96 40, e-mail: eva.greganova@banskastiavnica.sk
 • Mestská polícia, Radničné námestie č,. 1, Mgr. Peter Šemoda, náčelník mestskej polície, tel.: 045 694 96 01, e-mail: peter.semoda@banskastiavnica.sk 

 


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Čierna skrinka
Parkovanie v meste