Navigácia


Informácie

15. máj 2021, meniny má Žofia


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanSymboly mestaErb mesta

Erb mesta

 

 

Za predlohu erbu Banskej Štiavnice slúži odtlačok mestskej pečate, ktorej vznik sa datuje do prvej polovice 13.storočia.

 

Erb mesta Banskej Štiavnice tvorí v modrom štíte strieborné priebežné hradby s cimburím hradby, uprostred s otvorenou bránou vo veži, sprevádzané zlatým náradím: v hlave štítu vyrastá z veže doprava položený čakan, z ľavého okraja motyka, pod vežou z ľavého okraja vyrastá položené kladivo bijúce na klin, smerujúci do špičky štítu (Erb je zapísaný v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou B-3/91).

 

Erb mesta Banskej Štiavnice sa používa:

 • na pečati mesta
 • na insígniách primátora mesta
 • na listinách o udelení čestného občianstva mesta Banská Štiavnica, ceny mesta, ceny primátora mesta a čestných uznaniach orgánov mesta
 • na označenie katastrálneho územia mesta
 • na budovách, v ktorých majú sídlo orgány mesta a iných budovách v majetku mesta, v zasadacej miestnosti mestského zastupiteľstva a úradnej miestnosti primátora mesta
 • na listinách a úradných pečiatkovadlách primátora mesta,
 • na listinách  a úradných pečiatkovadlách mesta ak tieto obsahujú nariadenia, uznesenia alebo rozhodnutia primátora mesta a orgánov mesta alebo ak osvedčujú dôležité skutočnosti alebo oprávnenia.Ďalej sa používa na pracovných materiáloch, ktoré sú určené na rokovanie mestského zastupiteľstva, mestskej rady, komisií a iných orgánov mesta. V bežnej administratívnej praxi a pri výkone prenesenej štátnej správy sa listiny a pečiatkovadlá s erbom mesta nepoužívajú
 • v preukazoch poslancov mestského zastupiteľstva, zamestnancov mesta, na rovnošatách príslušníkov mestskej polície a mestského hasičského zboru a na označenie vozidiel mestskej polície a mestského hasičského zboru.

Právo používať erb mesta možno udeliť pre fyzické a právnické osoby na určitý čas a je viazané na súhlas Mesta Banská Štiavnica za úhradu alebo bezplatne za stanovených zmluvných podmienok. Súhlas Mesta sa vydáva maximálne na dobu jedného roka. Záujemca o používanie erbu uvedie v písomnej žiadosti formu erbu a spôsob jeho používania. Žiadosť musí obsahovať úplný grafický návrh použitia erbu, presné vymedzenie účelu použitia erbu a stanovenie obdobia, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu (povolenia).

 

Za správne používanie erbu a jeho ochranu zodpovedá tá fyzická a právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa. Každý je povinný na základe výzvy mesta a jeho orgánov strpieť odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitého erbu mesta Banskej Štiavnice.

 

Vyobrazenie erbu mesta Banská Štiavnica je záväzné. Erb mesta Banskej Štiavnice sa vyobrazuje farebne. V erbe možno použiť len čisté a netieňované heraldické farby, pričom zlatú a striebornú farbu možno nahradiť žltou a bielou farbou. Farebnosť erbu je možné nahradiť aj heraldickým šrafovaním (zlato-štvorčekové šrafovanie, striebro-šikmé šrafovanie zľava nadol, modrá farba - vertikálne šrafovanie) alebo môže byť zobrazený len v jednofarebnej linke.

 

V prípade pečate mesta Banskej Štiavnice, okrúhlych pečiatkovadiel, úradných listín, tlačív a dokumentov sa používa zásadne jednofarebné vyobrazovanie erbu. Za erb mesta sa považuje aj jeho vyobrazenie alebo stvárnenie z kovu, kameňa dreva, z keramického alebo iného materiálu, ak vyobrazením zodpovedá vyobrazeniu erbu mesta.Prejavte sa

Ako sa vám páči vynovené Námestie sv. Trojice?
(Počet hlasov: 19367)

 • Je to krok vpred, treba pokračovať (5302 hlasov)
  27.4 %
 • Páči sa mi to, stačí to zachovať v takomto rozsahu (3114 hlasov)
  16.1 %
 • Niečo z nových prvkov sa mi páči, niečo nie (3406 hlasov)
  17.6 %
 • Nepáči sa mi to, pôvodne to bolo lepšie (3787 hlasov)
  19.6 %
 • Neviem sa vyjadriť (3758 hlasov)
  19.4 %

Staršie ankety


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Mesto Banská Štiavnica
Parkovanie v meste