A A A

Upozornenie pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečistenia ovzdušia (netýka sa fyzických osôb- domácností)

DomovČlánkyUpozornenie pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečistenia ovzdušia (netýka sa fyzických osôb- domácností)
Autor:Jozef Siska Kategórie: Uverejnené:1. februára 2023

Podľa zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší, zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečistenie ovzdušia a VZN č. 7/2017 § 5 písm. k) má prevádzkovateľ malého zdroja znečistenia (ďalej len „MZZO“) povinnosť oznámiť každoročne do 15. februára Mestu Banská Štiavnica údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia a údaje potrebné na určenie výšky poplatku podľa skutočnosti uplynulého roka, a to za každý samostatný MZZO osobitne. Ide najmä o údaje o druhu paliva, spotrebe paliva a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, počet prevádzkových hodín, druh a účinnosť odlučovacích zariadení, atď.

Prevádzky, ktoré využívajú na vykurovanie tepelné čerpadlá a elektrickú energiu, zašlú len oznámenie o tom, že využívajú takýto zdroj vykurovania.

Vlastníci budov, kde sa nachádza viac prevádzok, ktoré nemajú samostatné merania, zašlú oznámenie o spôsobe vykurovania a  celkovej spotrebe so zoznamom všetkých prevádzok nachádzajúcich sa v budove.

Tlačivo „Oznámenie údajov potrebných pre učenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia“ tvorí  prílohu č. 1 tohto VZN, ktoré si môžete stiahnuť na stránke mesta www.banskastiavnica.sk v sekcii nariadenia mesta alebo v sekcii dokumenty a tlačivá (tlačivá k ochrane životného prostredia – Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečistenie ovzdušia).

Mesto Banská Štiavnica upozorňuje prevádzkovateľov, že neoznámenie údajov potrebných na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia a údaje potrebné na určenie výšky poplatku podľa skutočnosti uplynulého roka je porušením zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečistenie životného prostredia § 6 ods. 4 a nesplnenie povinností určených v rozhodnutí obce vydanom podľa § 6 ods. 6 uloží obec v prenesenom výkone štátnej správy prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu do výšky 663,87 eura. 

Mesto Banská Štiavnica porovná všetky doručené oznámenia s evidenciou všetkých prevádzok k.ú. Banská Štiavnica a k.ú. Banky.   

KAŽDEJ PREVÁDZKE, KTORÁ NEDORUČÍ VYŠŠIE UVEDENÉ OZNÁMENIE, BUDE ULOŽENÁ POKUTA VO VÝŠKE  50,00 EUR.