A A A

Návrh rozpočtu na roky 2024-2026

DomovÚradná tabuľaNávrh rozpočtu na roky 2024-2026
Autor:Jozef Siska Kategórie: Uverejnené:15. novembra 2023

Mesto Banská Štiavnica v zmysle § 9 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v zmysle zmien a doplnkov, zverejňuje návrh rozpočtu Mesta Banská Štiavnica na roky 2024, 2025 a 2026. Dňom zverejnenia návrhu rozpočtu začína plynúť 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu rozpočtu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. Pripomienku k návrhu rozpočtu je možné podať do 27.11.2023.

Príjmy
formát vnd.ms-excel
Stiahnuť
Výdavky
formát vnd.ms-excel
Stiahnuť
Programový rozpočet 2024
formát pdf
Stiahnuť
Komentár
formát pdf
Stiahnuť