A A A

Oznam a verejná vyhláška

DomovÚradná tabuľaOznam a verejná vyhláška
Autor:Jozef Siska Kategórie: Uverejnené:19. septembra 2023

Mesto Banská Štiavnica ako orgán územného plánovania podľa § 16 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a obstarávateľ urbanistickej štúdie podľa §4 stavebného zákona  oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám a dotknutým orgánom

verejnou vyhláškou

začatie prerokovania

URBANISTICKEJ  ŠTÚDIE 

Obytná zóna (F.P.B. 6.2.5)  ulica  ÚDOLNÁ , Banská Štiavnica

Urbanistická štúdia  je k nahliadnutiu v termíne od 20.9.2023 do 20.10.2023 na Mestskom úrade v Banskej Štiavnici , odd. výstavby, RM , ÚP a ŽP , Radničné nám. č. 1 , počas stránkových dní. Taktiež je zverejnená na internetovej stránke mesta www.banskastiavnica.sk (  v časti občan / úradná tabuľa ). Komplexný urbanistický návrh je vystavený na úradnej tabuli  mesta .

Záujemcovia môžu do dokumentácie nahliadnuť do 30 dní  od začatia prerokovania a dať k urbanistickej štúdii  svoje návrhy a stanoviská. Prípadné pripomienky a námety je potrebné na mestský úrad doručiť písomne, najneskôr  do 20.10.2023. Na stanoviská uplatnené po tejto lehote sa neprihliada.

Verejná vyhláška
formát zip
Stiahnuť