A A A

Oznámenie o vydaní súhlasu na výrub drevín

DomovÚradná tabuľaOznámenie o vydaní súhlasu na výrub drevín
Autor:Mária Sisková Kategórie: Uverejnené:6. septembra 2023

O začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín na pozemkoch parc. č. C KN 94, 95, k.ú. Banská Štiavnica.

Mesto Banská Štiavnica, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov § 2 písm. f) a podľa § 69 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe žiadosti Ivety Riečanovaj, trvale bytom Pod Vtáčnikom 6, 831 01 Bratislava – Nové mesto zo dňa 04.09.2023 podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

oznamuje začatie konania

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub drevín, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. C KN 94, 95, k.ú. Banská Štiavnica.

Oznámenie
formát pdf
Stiahnuť