A A A

Oznámenie o skončení platnosti programov starostlivosti o lesy pre lesné celky Bohunice a Granua

DomovÚradná tabuľaOznámenie o skončení platnosti programov starostlivosti o lesy pre lesné celky Bohunice a Granua
Autor:Jozef Siska Kategórie: Uverejnené:14. marca 2023

Okresný úrad Nitra, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva, (ďalej len „OÚ Nitra, OOP“), ako príslušný orgán štátnej správy na úseku lesného hospodárstva podľa zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 59 písm. i) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o lesoch“), v zmysle § 41 ods. 4 zákona o lesoch

o z n a m u j e

vlastníkom, správcovi a obhospodarovateľom lesov, ktorých lesné pozemky sú začlenené do lesného celku Bohunice a lesného celku Granua, že dňom 31.12.2024 končí platnosť programu starostlivosti o lesy, schváleného rozhodnutím Okresného úradu Nitra, odboru opravných prostriedkov č. OU-NR-OOP4-2015/020581-9 zo dňa 30.06.2015 (lesný celok Bohunice) a rozhodnutím č. OU-NR-OOP4-2015/020581-10 zo dňa 30.06.2015 (lesný celok Granua) na obdobie rokov 2014 – 2024 pre tieto lesné celky. OÚ Nitra, OOP súčasne oznamuje, že verejný obstarávateľ obstará vyhotovenie nového programu starostlivosti o lesy, platného pre roky 2025 – 2023. OU Nitra, OOP upozorňuje vlastníkov, správcu a obhospodarovateľov lesov na povinnosti vyplývajúce z § 2 písm. p), § 4 a § 36 zákona o lesoch, podľa ktorých obhospodarovateľom lesa môže byť len fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je zapísaná do evidencie lesných pozemkov vedenej príslušným okresným úradom, pozemkovým a lesným odborom a má uzavretú zmluvu s vybraným odborným lesným hospodárom. Toto oznámenie sa v súlade s 67 ods. 2 zákona o lesoch v spojení s § 26 a § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov doručuje verejnou vyhláškou.