OZNÁMENIE O SPOJENÍ ÚZEMNÉHO A STAVEBNÉHO KONANIA, O ZAČATÍ SPOJENÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA


OZNÁMENIE
O SPOJENÍ ÚZEMNÉHO A STAVEBNÉHO KONANIA, O ZAČATÍ SPOJENÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA
Mgr. Viliam Paškay, Ľudmily Podjavorinskej 2, 969 01 Banská Štiavnica, Mgr. Zuzana Paškayová, Podjavorinskej 2, 969 01 Banská Štiavnica
(ďalej len “stavebník”) dňa 18.8.2023 podali žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:
RODINNÝ DOM, UL. P. KYRMEZERA 443/15, B. ŠTIAVNICA, ÚO Klinger
na pozemkoch: Rodinný dom: register “C” parc. č. 2557, Ostatné stavené objekty: register “C” parc. č. 2557, 2558/1, (2558/4) v katastrálnom území Banská Štiavnica. Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.

Celé znenie
Formát Pdf
Stiahnuť