A A A

Oznámenie o vydaní súhlasu na výrub drevín

DomovÚradná tabuľaOznámenie o vydaní súhlasu na výrub drevín
Autor:Jozef Siska Kategórie: Uverejnené:13. septembra 2023

Mesto Banská Štiavnica, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov § 2 písm. f) a podľa § 69 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti Beaty Kafkovej, trvale bytom Rozvodná 11, 831 01 Bratislava a Ľubice Móriovej, trvale bytom Ševčenkova 4, 851 01 Bratislava zo dňa 11.09.2023 podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

oznamuje začatie konania

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub drevín, ktoré rastú na pozemku parc. č. C KN 3953/3, k.ú. Banská Štiavnica.

Žiadosť bola odôvodnená: ohrozovaním života a majetku

Správny orgán s cieľom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktoré sa uskutoční dňa

27.09.2023 o 09.00 hod.

so stretnutím pozvaných na pozemku parc.č. C KN 3953/3 k.ú. Banská Štiavnica. Podľa § 82 ods. 5 zákona, ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo využitím systému ÚPVS.