A A A

Oznámenie o začatí konania

DomovÚradná tabuľaOznámenie o začatí konania
Autor:Mária Sisková Kategórie: Uverejnené:20. novembra 2023

Vo veci vydania súhlasu na výrub drevín na pozemku parc. č. C KN 3842/1, k.ú. Banská Štiavnica.

Mesto Banská Štiavnica, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov § 2 písm. f) a podľa § 69 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti Strednej odbornej školy lesníckej so sídlom Akademická 16, 969 01 Banská Štiavnica zo dňa 15.11.2023 podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

oznamuje začatie konania

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub drevín, ktoré rastú na pozemku parc. č. C KN 3842/1 k.ú. Banská Štiavnica.

Oznámenie o začatí konania
formát pdf
Stiahnuť