Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín


Na pozemkoch parc. č. C KN 3919, 3921/1 a 5551/6, k.ú. Banská Štiavnica.

Mesto Banská Štiavnica, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov § 2 písm. f) a podľa § 69 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti spoločnosti DELTA COMPANY s.r.o., Astrová 3, 821 01 Bratislava zo dňa 05.02.2024 podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

oznamuje začatie konania

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub drevín, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. C KN 3919, 3921/1, 5551/6 k.ú. Banská Štiavnica.
Žiadosť bola odôvodnená: vyčistenie pozemku

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín
Formát Pdf
Stiahnuť