Oznámenie o začatí stavebného konania


OZNÁMENIE

O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA

 

STO, s.r.o., IČO 36059901, Priemyselná 100, 965 01  Žiar nad Hronom,
Stredoslovenská energetika- Distribúcia, a.s., IČO 36442151, Pri Rajčianke 8, 010 47  Žilina,
ktorého zastupuje TRIGEA, Ing. Igor Tršo, IČO 44374844, Svitavská 2, 965 01  Žiar nad Hronom

(ďalej len “stavebník”) dňa 3.6.2024 podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

12986 – Banská Štiavnica – Jaroslav Augustu – Rozšírenie NNK

na pozemkoch register “C” parc. č. 2817, 5801, 2814, 2815, 5799, register “E” parc. č. 6409/93, 6409/30 v katastrálnom území Banská Štiavnica. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Podrobnosti
Formát Pdf
Stiahnuť