Oznámenie o zrušení trvalého pobytu


Ohlasovňa pobytu podľa§ 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila trvalý pobyt občanovi dňom

15.05.2024

Gabriela Račková , dátum narodenia 21.09.1976
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený)

Miestom nového trvalého pobytu je obec·Banská Štiavnica.