Oznámenie o zrušení trvalého pobytu


Ohlasovňa pobytu podľa § 7 ods. 1 písm. t) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej
republiky a registri obyvateľov • Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila trvalý pobyt občanovi dňom

27.05.2024

Helena Bartolovicová , dátum narodenia 17.01.1964
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený)

Miestom nového trvalého pobytu je obec Banská Štiavnica.