A A A

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva

DomovÚradná tabuľaPozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva
Autor:Nadežda Babiaková Kategórie: Uverejnené:18. novembra 2022

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, §-u 12 ods. 1 zvolávam ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici na deň

23. novembra (streda) 2022 o 13.00 hod.

 Zasadnutie sa uskutoční v zasadacej miestnosti Radnice, č. dverí 4 v Banskej Štiavnici.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa o správnosti a výsledkoch volieb do orgánov samosprávy 2022
 4. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta
 5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva
 6. Vystúpenie novozvoleného primátora mesta
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 8. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
 9. Návrh na uznesenie
 10. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva podľa § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
 11. Návrh na zriadenie mestskej rady a  voľba členov mestskej rady
 12. Návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva
 13. Návrh na voľbu predsedov, podpredsedov a členov komisií MsZ
 14. Návrh na poverenie vykonávaním obradov uzavretia manželstva a používaním štátneho znaku pri obradoch uzavretia manželstva a vykonávaním občianskych obradov
 15. Návrh na voľbu zástupcov mesta do orgánov spoločností
 16. Určenie platu primátora mesta
 17. Návrh na preplatenie nevyčerpanej dovolenky primátora mesta
 18. Informatívna správa o vymenovaní zástupcu primátorky mesta
 19. Správa Nemocnica Banská Štiavnica, a.s.
 20. Diskusia
 21. Záver

Na zasadnutie sa pozývajú:

 • poslanci MsZ
 • prednostka MsÚ
 • hlavný kontrolór
 • vedúci oddelení MsÚ
 • zástupcovia politických strán a hnutí v meste
 • náčelník mestskej polície
 • riaditelia organizácií zriadených mestom
 • Doc. Ing. Peter Koleda, PhD. predseda mestskej volebnej komisie
 • Mgr. Peter Chytil, kronikár mesta
 • OOCR
 • riaditelia inštitúcií a organizácií pôsobiacich v meste Banská Štiavnica
 • obyvatelia mesta
Pracovné materiály
formát zip
Stiahnuť