Rozhodnutie – Verejná vyhláška


Podľa § 84 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení ne-skorších predpisov a podľa§ 26 ods. l zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Popis konania/ Učastníci konania
Orgán ochrany prírody žiada mestá a obce uvedené v rozdeľovníku, aby túto verejnú vyhlášku zverejnili na svojej úradnej tabuli po dobu 15 dní, umožnili do nej nahliadnuť účastníkom tohto správneho konania a následne bez zbytočného odkladu zaslali elektronicky potvrdenie o dátume jej vyvesenia a zvesenia na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3,911 01 Trenčín.

Účastníci konania:
1) Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., so sídlom: Mlynské nivy 59/ A, 824 84 Bratislava, IČO: 3 5829141, v zastúpení Ing. Martinom Markom, konateľom spoločnosti MVM, s.r.o., so sídlom: Veľká Okružná 18, 010 01 Žilina, IČO: 36409383
2) vlastníci (správcovia, nájomcovia) dotknutých pozemkov – doručuje sa verejnou vyhláškou

Rozhodnutie - Verejná vyhláška
Formát Pdf
Stiahnuť