A A A

Rozhodnutie

DomovÚradná tabuľaRozhodnutie
Autor:Jozef Siska Kategórie: Uverejnené:13. marca 2023

Obec Repište, ktorá je, podľa zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 117 a § 119 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) príslušným stavebným úradom, na žiadosť zo dňa 26.09.2022 stavebníka Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 v zastúpení spoločnosťou ProEl – Slovakia, s.r.o., Ambra Pietra 10645/17, 036 01 Martin, IČO: 46 809 040 predlžuje podľa § 69 stavebného zákona platnosť stavebného povolenia vydaného obcou Repište pod číslom 0100/2018 zo dňa 02.09.2020 pre stavebníka

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 v zastúpení spoločnosťou ProEl – Slovakia, s.r.o., Ambra Pietra 10645/17, 036 01 Martin, IČO: 46 809 040

na stavbu „8123 – Repište – Vyhne – prepoj VNV č.372“ na pozemkoch parcelné čísla – líniová stavba v katastrálnych územiach Repište, obec Repište; Vyhne, obec Vyhne; Banky, mesto Banská Štiavnica do 20.10.2024.