Usmernenie


Zásady umiestňovanie reklamných, informačných a technických zariadení v Pamiatkovej rezervácii Banská Štiavnica – usmernenie a upozornenie

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, vecne a miestne príslušný správny orgán na úseku ochrany pamiatkového fondu, podľa § 9 ods. S a § 11 ods. 2 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon”) vydáva v zmysle § 11 ods. 2 písm. c) a h) pamiatkového zákona, v záujme eliminácie vizuálneho smogu v území Pamiatkovej rezervácie Banská Štiavnica, Vám zasiela

usmernenie týkajúce sa umiestňovania reklamných, informačných a technických zariadení v Pamiatkovej rezervácii Banská Štiavnica.

Usmernenie
Formát Pdf
Stiahnuť