A A A

Verejná vyhláška

DomovÚradná tabuľaVerejná vyhláška
Autor:Jozef Siska Kategórie: Uverejnené:20. januára 2023

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 v zastúpení spoločnosťou ProEl – Slovakia, s.r.o., Ambra Pietra 10645/17, 036 01 Martin, IČO: 46 809 040 podala dňa 26.09.2022 žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia vydaného obcou Repište dňa 02.09.2020 pod číslom 100/2018 na stavbu: „8123 – Repište – Vyhne – prepoj VNV č.372“ na pozemkoch parcelné čísla – líniová stavba v katastrálnych územiach Repište, obec Repište; Vyhne, obec Vyhne; Banky, mesto Banská Štiavnica. Predmetná stavba bola umiestnená rozhodnutím č. 0134/2017 zo dňa 28.02.2018.

Oznámenie o konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a nariadenie ústneho konania
formát pdf
Stiahnuť