Verejná vyhláška – Kolaudačné rozhodnutie


Stavebný úrad Mesto Banská Štiavnica, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len “stavebný zákon”), v kolaudačnom konaní preskúmal podľa § 81 stavebného zákona návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktorý dňa 8.3.2024 podal stavebník

Lukáš Toryský, Obrancov mieru 15, 969 01 Banská Štiavnica
(ďalej len “navrhovateľ”), a na základe tohto preskúmania podľa § 82 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
povoľuje užívanie
stavby

Rodinný dom – bungalov 1771 Z
(ďalej len “stavba”) na pozemku register “C” parc. č. 526/1, 528/2, 528/4, 528/5 v katastrálnom území Banská Štiavnica.

Verejná vyhláška - Kolaudačné rozhodnutie
Formát Pdf
Stiahnuť