A A A

Verejná vyhláška – Kolaudačné rozhodnutie

DomovÚradná tabuľaVerejná vyhláška – Kolaudačné rozhodnutie
Autor:Mária Sisková Kategórie: Uverejnené:11. septembra 2023

Stavebný úrad Mesto Banská Štiavnica, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len “stavebný zákon”), v kolaudačnom konaní preskúmal podľa § 81 stavebného zákona návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktorý dňa 4.7.2023 podali stavebníci

Petra Hargašová, Jégého 19, 821 08 Bratislava,
Mgr. Jozef Hargaš, Jégeho 19, 821 08 Bratislava,

ktorých zastupuje PaedDr. Bc. Vladimír Slezák, MBA DBA, Mládežnícka 3, 969 01 Banská Štiavnica
(ďalej len “navrhovatelia”), a na základe tohto preskúmania podľa § 82 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
povoľuje užívanie stavby Rodinný dom
(ďalej len “stavba”) na pozemkoch: Rodinný dom: register “C” parc. č. 6472/126, ostatné stavebné objekty: register “C” parc. č. 6472/61, 6472/126, 6472/128, 6472/127 v katastrálnom území Banská Štiavnica.

Verejná vyhláška - Kolaudačné rozhodnutie
formát pdf
Stiahnuť