A A A

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

DomovÚradná tabuľaVerejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
Autor:Jozef Siska Kategórie: Uverejnené:24. mája 2023

Adresát písomností: Milan Červeň
Naposledy sídlo/pobyt: 969 01 Banská Štiavnica

Písomnosť č. 101109713/2023 zo dňa 24.04.2023 je uložená na Daňovom úrade Banská Bystrica na pobočke Žiar nad Hronom, ulica SNP 132, 965 01 Žiar nad Hronom.

Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Banská Bystrica číslo 101109713/2023 zo dňa 24.04.2023 verejnou vyhláškou podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Daňovom úrade Banská Bystrica na pobočke Žiar nad Hronom, ulica SNP 132, 965 01 Žiar nad Hronom. v kancelárii č. 107 v úradných hodinách.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.