A A A

Verejná vyhláška – Oznámenie

DomovÚradná tabuľaVerejná vyhláška – Oznámenie
Autor:Mária Sisková Kategórie: Uverejnené:16. novembra 2023

O začatí konania o zmene stavby – predĺženie lehoty na jej dokončenie

Marián Adamský, Na Mária šachtu 4, 969 01 Banská Štiavnica
(ďalej len “stavebník”) dňa 16.10.2023 podal žiadosť o predĺženie lehoty na dokončenie stavby:

“Rodinný dom” Banská Štiavnica, Srnčia

(ďalej len “stavba”) na pozemku register “C” parc. č. 6955/3, 6956/13, 6956/17, 6956/19, 6956/20, 7855/1 v katastrálnom území Banská Štiavnica. Uvedeným dňom bolo začaté
konanie o zmene stavby spočívajúce v predĺžení lehoty na jej dokončenie. Stavebný úrad Mesto Banská Štiavnica vydal na stavbu stavebné povolenie dňa 18.4.2017 pod č.sp. 1283/2017/Výst. Stavebník požiadal o predĺženie lehoty na jej dokončenie do 11/2026.

Verejná vyhláška - Oznámenie
formát pdf
Stiahnuť