A A A

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania

DomovÚradná tabuľaVerejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania
Autor:Mária Sisková Kategórie: Uverejnené:11. septembra 2023

Stredoslovenská distribučná, a.s., IČO 36442151, Pri Rajčianke 8, 010 47 Žilina,
ktorého zastupuje ENData, s r.o., IČO 46307303, Poľanova 37, 029 01 Námestovo
(ďalej len “stavebník”) dňa 31.7.2023 podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

15257-Banská Štianvica – Ul. Srnčia – Rozšírenie NNK

na pozemku register “C” parc. č. 6954/14, 6954/15, 6954/60, 6954/64 v katastrálnom území Banská Štiavnica. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania
formát pdf
Stiahnuť