Verejná vyhláška – územné rozhodnutie


Stavebný úrad Mesto Banská Štiavnica, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len “stavebný zákon”), v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa 25.9.2023 podal

TIDLY SLOVAKIA, a.s., IČO 35976161, Dolná 5, 969 01 Banská Štiavnica,
ktorého zastupuje cam – am, s.r.o., IČO 50579525, J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen

(ďalej len “navrhovateľ”), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

rozhodnutie o umiestnení stavby
POC_KC, Kids Camp, Areál detského ubytovacieho zariadenia
Banská Štiavnica, Počúvadlianske jazero

(ďalej len “stavba”) na pozemkoch: SO 01 – Ubytovacie zariadenie: (C-KN: 6434, 6433, 6432, 6471/1, 6440, 6447/1, 6471/2, 6471/4; E-KN: 911/1, 911/13, 913/3, 912/2), Ostatné stavebné objekty: register “C” parc. č., register “E”: (C6432, C6433, C6435, C6436, C6437, C6438, C6439, C 6439, C6440, C6471/1, C6743/1, C6771, E912/2, C6471/2, E911/1, E911/13, E913/3, C6729/1, C6729/2, C6751/8, C6751/2, C6722/2, C6722/1, C6780/4, C6751/7, C6701/17, C6698/1, E888/1, E1126/5, E914/2, E912/4, C6471/3, C6701/19), v katastrálnom území Banská Štiavnica.

Verejná vyhláška - územné rozhodnutie
Formát Pdf
Stiahnuť