A A A

Verejné vyhlášky

DomovÚradná tabuľaVerejné vyhlášky
Autor:Jozef Siska Kategórie: Uverejnené:25. novembra 2022

JUDr. Simona Šimigová, K. Braxarotisa  91, 962 71  Dudince, ktorú zastupuje Mgr. Bc. Vladimír Slezák, MBA DBA, Mládežnícka 3, 969 01  Banská Štiavnica (ďalej len “stavebník”) dňa 3.10.2022 podali  žiadosť o vydania stavebného povolenia na stavbu:

” Prestavba rekreačnej chaty  ” Banská Štiavnica, Počúvadlianske jazero

na pozemku register “C” parc. č. 6575, 6574 v katastrálnom území Banská Štiavnica. Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.


Stredoslovenská distribučná, a.s., IČO 36442151, Pri Rajčianke 8, 010 47  Žilina (ďalej len “navrhovateľ”) dňa 29.9.2022 podal návrh na kolaudáciu stavby:

10358 – Banská Štiavnica – Klinger – Zahustenie TS

na pozemku register “C” parc. č. 2444, 2451/1, 2451/2, 2451/3, 2454, 2463, 2470/2, 2473, 2474/3, 2475/2, 2476, 2484/1, 2486/1, 2486/3, 2486/4, 2488, 2496/1, 2496/2, 2507, 2507/1, 2548/1, 2562, 2578/1, 5775/1, 5775/7, 5778/2, 5778/3, 5782, 5783, 7173/1, register “E” parc. č. 4751/3, 4751/4, 4751/5, 4751/6, 4751/8, 4751/10, 4751/13, 5296/1, 5302, 5346, 6429/1 v katastrálnom území Banská Štiavnica. Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.