A A A

Zverejnenie návrhu Dodatku č.2 ku VZN č. 2/2018

DomovÚradná tabuľaZverejnenie návrhu Dodatku č.2 ku VZN č. 2/2018
Autor:Jozef Siska Kategórie: Uverejnené:24. novembra 2022

Banská Štiavnica v zmysle § 6  Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v zmysle zmien a doplnkov, zverejňuje návrh Dodatku č.2 ku Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica.

Dňom zverejnenia návrhu Dodatku č.2 ku Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica začína plynúť 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu Dodatku č.2 k VZN v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. Pripomienku k návrhu  Dodatku č. 2 k VZN č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica je možné podať do  04.12. 2022.

Návrh dodatku č.2
formát pdf
Stiahnuť