A A A

Zverejnenie návrhu Dodatku č.4 ku VZN č.4/2019

DomovÚradná tabuľaZverejnenie návrhu Dodatku č.4 ku VZN č.4/2019
Autor:Jozef Siska Kategórie: Uverejnené:24. novembra 2022

Mesto Banská Štiavnica v zmysle § 6  Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v zmysle zmien a doplnkov, zverejňuje návrh Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č. 4/2019 o miestnych daniach

Dňom zverejnenia návrhu Dodatku č. 4 k VZN č. 4/2019 o miestnych daniach začína plynúť 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu Dodatku č. 3 k VZN č. 4/2019 v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. Pripomienku k návrhu Dodatku č. 4 k VZN č. 4/2019 o miestnych daniach je možné podať do  04.12. 2022.

Návrh dodatku č.4
formát pdf
Stiahnuť