A A A

Zverejnenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenie Mesta Banská Štiavnica č. /2022 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie MV v MPR mesta..

DomovÚradná tabuľaZverejnenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenie Mesta Banská Štiavnica č. /2022 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie MV v MPR mesta..
Autor:Jozef Siska Kategórie: Uverejnené:1. júna 2022

Mesto Banská Štiavnica v zmysle § 6 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v zmysle zmien a doplnkov, zverejňuje návrh  Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Štiavnica o miestnej dani za vjazd a zotrvanie MV v MPR mesta.

 

Dňom zverejnenia návrhu začína plynúť 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu VZN v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. Pripomienku k návrhu VZN je možné podať do 11.6.2022.