A A A

Zverejnenie návrhu VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

DomovÚradná tabuľaZverejnenie návrhu VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Autor:Jozef Siska Kategórie: Uverejnené:24. novembra 2022

Mesto Banská Štiavnica v zmysle § 6  Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v zmysle zmien a doplnkov, zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Štiavnica o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Dňom zverejnenia návrhu VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady začína plynúť 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu VZN v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. Pripomienku k návrhu  VZN  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je možné podať do  4.12. 2022.

Návrh VZN
formát pdf
Stiahnuť