A A A

Usmernenie k prijímaniu detí na výchovu a vzdelávanie do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica na školský rok 2023/2024.

DomovČlánkyUsmernenie k prijímaniu detí na výchovu a vzdelávanie do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica na školský rok 2023/2024.
Autor:Jozef Siska Kategórie: Uverejnené:27. marca 2023

Na výchovu a  vzdelávanie sa prijíma dieťa od 3 rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia 2 rokov veku. Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2023, je predprimárne vzdelávanie  v MŠ povinné!
Žiadosti zákonného zástupcu o prijatie dieťaťdo materskej školy  (MŠ) na školský rok 2023/24 sa budú podávať: Elektronicky – v čase od 1. mája do 31. mája 2023 alebo priamo v materských školách nasledovne:

MŠ Ul.1.mája č.4: 9.-10.mája 2023  od 13.00 – do 15.00 a 11.-12. mája 2023 od 9.00 –   do 11.00 .

MŠ Štefultov: 4.mája 2023 od 14.00 –  do 15.30

MŠ Ul.Bratská č.9:   2. – 5. mája 2023 od 8.00  – do 15.00

MŠ Ul.Mierová č.2:  16. – 19.mája 2023 od 8.00 – do 15.00

MŠ zverejnia na dostupnom mieste  aj podmienky prijímania detí do MŠ, pričom v zmysle školskej legislatívy majú právo požadovať:
A. osobné údaje o dieťati v rozsahu:
meno, priezvisko a rodné priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava, rodné číslo, štátna príslušnosť, národnosť,
B. osobné údaje o zákonných zástupcov dieťaťa v rozsahu:
titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresa bydliska a druh pobytu, kontakt na účely komunikácie.
Podávanie žiadostí
– osobne, poštou ,e-mailom ,elektronicky  cez web stránky MŠ
Dieťa, ktoré už navštevuje MŠ a do 31. 8. 2023 (vrátane) dosiahne 5 rokov veku, sa bez povinnosti opätovne žiadať o prijatie do  MŠ  automaticky, od 1. septembra 2023 stáva dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie.
Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v spádovej MŠ (v ktorej má dieťa garantované miesto)  ak rodič pre dieťa nevyberie inú  MŠ a ak ho riaditeľ tejto MŠ prijme na predprimárne vzdelávanie.

Riaditeľ MŠ vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie  do 30. júna .