A A A

V domácnostiach po celom Slovensku sa uskutočňuje medzinárodný výskum zručností dospelých

DomovČlánkyV domácnostiach po celom Slovensku sa uskutočňuje medzinárodný výskum zručností dospelých
Autor:Jozef Siska Kategórie: Uverejnené:22. septembra 2022

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (ďalej aj NIVAM) realizuje od 5. septembra 2022 do 31. marca 2023 zber dát v rámci medzinárodného výskumu vedomostí a zručností dospelých s názvom Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých (PIAAC – Programme for International Assessment of Adult Competencies), do ktorého je zapojených viac ako 40 krajín sveta.

Výskum sa zameriava na hodnotenie úrovne základných vedomostí a zručností potrebných pre úspešné uplatnenie sa dospelých vo veku 16 – 65 rokov vo všednom živote a na pracovnom trhu. Vo výskume sa zisťujú čitateľské a matematické zručnosti a schopnosti riešiť problémy v technologicky vyspelom prostredí s pomocou informačno-komunikačných technológií.

Výskum je na medzinárodnej úrovni riadený Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). V SR ho v rámci národného projektu Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky realizuje Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM).

Zapojením sa do tohto výskumu získame objektívnu spätnú väzbu o úrovni kompetencií dospelých pracujúcich v rámci celej populácie, ktoré sú potrebné pre uplatnenie sa v modernej spoločnosti a na neustále sa meniacom trhu práce. Výsledky budú porovnané s podobným výskumom, ktorý v SR prebehol v roku 2012, čo umožní porovnanie v rámci SR, či sa úroveň vedomostí a zručností dospelých za posledné roky zlepšuje alebo zhoršuje. Výsledky budú taktiež porovnávané v rámci jednotlivých krajín a ukážu, či Slovensko so svojimi zručnosťami
obstojí v medzinárodnej konkurencii.

Výskum nám ukáže teda aj to, aké sú zručnosti obyvateľov Slovenska v porovnaní s obyvateľmi iných vyspelých krajín. Výskum ukáže aj silné a slabé stránky nášho vzdelávacieho systému v oblasti celoživotného vzdelávania. Pomôže nastaviť priority systémov školského vzdelávania tak, aby vybavoval obyvateľov vedomosťami a zručnosťami nevyhnutnými pre uplatnenie sa v živote i na trhu práce v 21. storočí. Poskytne aj podnety pre ďalší rozvoj vzdelávania, aby umožňovalo obyvateľom doplniť si chýbajúce vedomosti a zručnosti kedykoľvek
v priebehu dospelého života. Pretože dopytovanie všetkých dospelých obyvateľov SR by bolo príliš náročné a finančne nákladné, výskum sa vykonáva na reprezentatívnej vzorke obyvateľov. To znamená, že obyvatelia Slovenska sú náhodne vybraní. V SR bude v hlavnej fáze pre účasť vo výskume oslovených 10 000 domácností. Súčasne budú oslovení aj učitelia našich ZŠ a SŠ, ktorých odpovede budú porovnané s výsledkami výskumu PIAAC Online. Rozhovory vykonávajú vyškolení opytovatelia pomocou prenosných počítačov a trvajú približne dve hodiny. Účasť vo výskume je anonymná, odpovede účastníkov nie je možné priradiť ku konkrétnym osobám a adresám. Za svoju účasť vo výskume, dokončenie celého rozhovoru a poskytnutie nevyhnutných údajov pre NIVAM budú respondenti odmenení darčekovými poukážkami v hodnote 25 Eur.

Čo výskum zisťu, ako prebieha.
formát pdf
Stiahnuť