V priestoroch radnice bola otvorená výstava Banská Štiavnica – tridsať rokov súčasť svetového dedičstva UNESCO (1993 – 2023)


Rok 2023 sa v súvislosti s našim mestom spája s výnimočným výročím. Je ním pripomenutie 30. rokov od zápisu Banskej Štiavnice do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

K podujatiam, ktoré pri tejto príležitosti pripravilo Mesto Banská Štiavnica patrí aj výstava Banská Štiavnica – tridsať rokov súčasť svetového dedičstva UNESCO (1993 – 2023), inštalovaná v priestoroch banskoštiavnickej radnice – zasadacej miestnosti MsÚ a Kaplnky sv. Anny, otvorená 11. decembra 2023.

Historická radnica (mestský dom) je jedným z najstarších stavebných objektov v Banskej Štiavnici, kontinuálne využívaným na účely správy a riadenia mesta. Pôvodný objekt bol viackrát prestavovaný, jeho dnešná podoba pochádza z roku 1788. Od konca 15. storočia je súčasťou radnice Kaplnka sv. Anny. Bývalá kaplnka, spolu so zasadacou miestnosťou, patria k reprezentatívnym priestorom historickej radnice, zároveň sú miestom inštalácie výstavy k 30. výročiu zápisu mesta a technických pamiatok v jeho okolí do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Spomenuté priestory nie sú najvhodnejšou alternatívou pre výstavný projekt, najmä pre svoju členitosť a limity vychádzajúce z ich používania. O to zaujímavejšou výzvou, bolo navrhnúť koncepciu výstavy do týchto priestorov.

Vzhľadom na využitie zasadacej miestnosti (zasadania mestského zastupiteľstva, pracovné rokovania a pod.) a jej členitosť, vychádzajúcu z architektúry priestoru, je inštalácia výstavy riešená minimalisticky, resp. len s malými zásahmi do funkčnosti priestoru. Podobne je tomu aj v prípade bývalej kaplnky. Obe miestnosti však predstavujú sami osebe výstavný exponát. Podobne môže návštevník chápať aj tu umiestnený inventár.

Primárne výstava nemá za cieľ priniesť nové poznatky, jej úloha je predovšetkým v sumarizácii tridsiatich rokov života Banskej Štiavnice a jej okolia, ako lokality svetového dedičstva UNESCO. Je zhrnutím výsledkov činnosti samospráv, organizácií, združení, občanov. Na jednotlivých paneloch sú prezentované témy: Svetové dedičstvo UNESCO na Slovensku; Tridsať rokov Banskej Štiavnice – lokality svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO; Spolupráca; Partnerské mestá; Ochrana kultúrneho dedičstva; Zachovávanie (baníckych a akademických) tradícií; Banskoštiavnický Salamander; Podpora a propagácia tradičných remesiel; Organizovanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí. Z kategórie zaujímavostí je pre návštevníka – čitateľa pripravená „kapitola“ Vedeli ste, že…?
Okrem tejto tematickej línie, reflektuje výstava aj druhé výročie viažuce sa k roku 2023, ktorým je 150. rokov od vzniku Dobrovoľného hasičského zboru v Banskej Štiavnici. V kontexte hasičstva nemôže absentovať udalosť roka 2023 – marcový ničivý požiar Banskej Štiavnice. Spomenutej téme sú vyhradené panely s názvom: Ničivý požiar – najväčšia katastrofa storočia; Svätý Florián, ochráň naše mesto od požiaru!

Ak prvá miestnosť predstavuje tému v celistvosti a všeobecnejšie, druhá miestnosť je zameraná na konkrétnosti: detaily, ktoré majú rozširovať poznanie o trojrozmerný pohľad a tým prinášať atraktivitu a čiastočne i interaktivitu. Preto textové a obrazové informácie dopĺňajú vystavené exponáty, ktoré s nimi tematicky i časovo korešpondujú (napríklad jedinečné archeologické nálezy z lokality Staré mesto – Glanzenberg). Cez materiálnu podobu prezentujú vývoj lokality v ostatných 30. rokoch. Práve v miestnosti kaplnky platí dvojnásobne, že jej priestor je sám osebe exponátom a zároveň ukážkou prístupu samosprávy k otázke ochrany a prezentácie kultúrneho dedičstva. Tu priznané architektonické detaily ilustrujú bohaté dejiny mesta a zároveň aktuálnu iniciatívu samosprávy pri pamiatkovej obnove.

Výstavu Banská Štiavnica – tridsať rokov súčasť svetového dedičstva UNESCO (1993 – 2023) pripravilo Mesto Banská Štiavnica. Vystavené (zbierkové) predmety, použité fotografie a dokumenty pochádzajú od Mesta Banská Štiavnica; Slovenského banského múzea; Slovenského národného archívu v Bratislave, špecializované pracovisko Slovenský banský archív v Banskej Štiavnici a od súkromných osôb. Bez týchto subjektov by realizácia výstavy nebola možná. Slovenskému banskému múzeu patrí aj poďakovanie za zapožičanie výstavného mobiliáru a inštaláciu výstavy, ktorú previedli Alžbeta Rumanová a Zuzana Feherpatakyová. Mobiliár poskytli aj Cirkevný zbor ECAV na Slovensku, Banská Štiavnica a PhDr., RNDr. Richard Senček, PhD., ktorým taktiež ďakujem. Za pomoc pri realizácii výstavníckych prác a technickú podporu patrí vďaka zamestnancom banskoštiavnického MsÚ, menovite Mariánovi Bačíkovi, Romanovi Kartíkovi, Ing. Petrovi Sliackemu a Mgr. Kamile Gallovej.

Poďakovanie za podporu myšlienky realizácie výstavy patrí primátorke mesta Banská Štiavnica Mgr. Nadežde Babiakovej. Za profesionálny prístup pri riadení jednotlivých procesov ďakujem Mgr. Henriete Godovej, poverenej zastupovaním prednostky MsÚ.
Ako autor koncepcie výstavy a jej kurátor, sa chcem poďakovať aj najbližším spolutvorcom projektu: Ing. arch. MgA. Petre Mészáros za tvorbu vizuálu a grafické riešenie podoby výstavných panelov, autorom/poskytovateľom použitých fotografií Ing. Lubomírovi Lužinovi a Mgr. Jánovi Petríkovi, ktorí zároveň vytvorili aj fotoprezentácie pre účely projekcie, Mgr. Henriete Godovej za preklad textu výstavy do anglického jazyka a PhDr. Jozefovi Labudovi, PhD. za recenzovanie textu.

Výstava Banská Štiavnica – tridsať rokov súčasť svetového dedičstva UNESCO (1993 – 2023) je realizovaná formou informačných panelov (text a obrazová príloha) v kombinácii s prezentovaním trojrozmerných predmetov. Dôležité v rámci jej koncepcie je využitie výstavného priestoru – originálnych priestorov reprezentatívnej radnice a ich prezentácia verejnosti. Výstava má dokumentovať celosvetový význam Banskej Štiavnice a rozvíjať historické vedomie u návštevníkov mesta a lokality zapísanej na zozname kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Výstava vznikla s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja. Môžete ju navštíviť do 31. januára 2024.

Text: Daniel Harvan, kurátor výstavy

Podobné články

27. februára 2024
Miesto na umiestňovanie volebných plagátov

Dňa 23. 3. 2024 sa uskutočnia Voľby prezidenta Slovenskej republiky. Pre účely volebnej kampane sú z...

23. februára 2024
Harmonogram orientačného jarného upratovania a čistenia mesta po zimnej údržbe 2023/2024

Čistenie mesta po zimnej údržbe 2023/2024 bude prebiehať postupne v závislosti od poveternostných po...

22. februára 2024
Výberové konanie

Mesto Banská Štiavnica vyhlasuje výberové konanie v zmysle zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v...

17. februára 2024
Spoznaj stredné školy v Banskej Štiavnici

Pozývame žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ a ich zákonných zástupcov 5.3.2024 o 16:30 do ZŠ Jozefa Kollára na stretnutie o ponuke stredných škôl.