A A A

Výberové konanie na riaditeľa/ku Centra voľného času

DomovČlánkyVýberové konanie na riaditeľa/ku Centra voľného času
Autor:Jozef Siska Kategórie: Uverejnené:6. novembra 2023

MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA, Radničné námestie č.1, Banská Štiavnica, zastúpené primátorkou mesta Mgr. Nadeždou Babiakovou podľa § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky CENTRA VOĽNÉHO ČASU, Ul.L.Svobodu 40, 96901 Banská Štiavnica

Kvalifikačné predpoklady:

 • kvalifikačné predpoklady požadované na výkon pracovnej činnosti v zmysle §39 ods.3 písm.a) zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • najmenej päť rokov pedagogickej praxe

Ďalšie kritériá a požiadavky:

 • občianska bezúhonnosť v zmysle §15 zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • znalosť legislatívy v oblasti školstva, samosprávy, pracovnoprávnych a ekonomických vzťahov ,

Požadované doklady:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní a dĺžke pedagogickej praxe,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti podľa § 16 zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch,
 • návrh koncepcie rozvoja CVČ,
 • písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č.18/2018 Z.z.o ochrane osobných údajov,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

Informácie pre uchádzačov:
Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov je dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania. Predpokladaný nástupu do funkcie je 01.02.2024. Platové podmienky – v zmysle zákona č.553/2003 Z.z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne v zalepenej obálke do podateľne Mestského úradu v Banskej Štiavnici, alebo doporučenou poštou na adresu:
MsÚ, Radničné námestie č.1, 969 24 , Banská Štiavnica, v zalepenej obálke označenej heslom “Neotvárať – výberové konanie – riaditeľ CVČ, v termíne do 27.novembra 2023 , do 13.00 hod. ( rozhoduje dátum podania k tomuto času, alebo dátum podania na poštovej pečiatke).

Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady, ďalšie požadované predpoklady a predložia v určenom termíne všetky požadované doklady a prílohy, budú na výberové konanie pozvaní písomne najmenej 7 kalendárnych dní pred jeho konaním.