Vykurovacia sezóna začala. Staráte sa o komín dobre?


Tak ako každoročne, aj tento rok s nástupom chladných dní začína vykurovacia sezóna. Vzhľadom na to, že každoročne sa neustále vyskytuje množstvo požiarov od vykurovacieho telesa treba venovať značnú pozornosť kontrole komína. Požiare vznikajú jednak z dôvodov poruchy, ale i nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov, pri ktorých vznikajú nevyčísliteľné škody na majetku, nehovoriac o tom, že každoročne vyhasne niekoľko ľudských životov.

Aby Vás nepostihlo niečo podobné, treba predchádzať chybám, ktoré sa na vzniku požiarov priamo podieľajú. A preto treba:

1. Venovať dostatok času vhodnému výberu druhu palivového spotrebiča do daného prostredia a použitie iného druhu paliva do spotrebiča, než na ktorý je určený !

2. Pravidelne čistiť a kontrolovať komíny v lehotách:
• ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za:
– 4 mesiace – spotrebiče na tuhé alebo kvapalné palivá,
– 6 mesiacov – spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
– 12 mesiacov – spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.
• ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za:
– 2 mesiace – spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
– 6 mesiacov – spotrebiče na plynné palivá,
– v občasne užívaných stavbách raz za 2 roky

3. Inštalovať spotrebič alebo dymovod mimo bezpečnej vzdialenosti od okolitých horľavých materiálov (ide o rôzne horľavé veci a materiály, ako sú obklady a pod., pri spotrebičoch a komínovom telese) – pre tuhé palivá je to 80 cm alebo vzdialenosť určená výrobcom!

4. Nezanedbať konštrukčný stav komína (netesnosti, špáry a pod.)!

5. Dbať na odborné pripojenie spotrebiča ku komínu (môže to vykonať len odborne spôsobilá osoba ako kominár alebo revízny technik komínov)!

Aby ste predišli ničivým katastrofám, mali by ste komínu venovať pozornosť a dôkladne sa oň starať.
Zároveň Vás upozorňujeme na následky porušovania základných povinností pri inštalovaní a používaní palivových spotrebičov, dymovodov a komínových telies, kde v priestupkovom konaní môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť pokutu v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov až do výšky 331 €! A pamätajte:

„Čas, ktorý budete venovať preventívnym opatreniam sa Vám určite
oplatí a následne ochráni zdravie a majetok Vás a Vašich blízkych.“

Plagát
Formát Pdf
Stiahnuť

Podobné články

21. mája 2024
Matričný úrad oznamuje

Matričný úrad mesta Banská Štiavnica oznamuje, že v dňoch 29.5. a 30.5. bude zatvorený z dôvodu škol...

20. mája 2024
Podkrovie plné poézie – pozvánka

Mestská knižnica v Banskej Štiavnici srdečne pozýva milovníkov umenia na májové stretnutie v podkro...

13. mája 2024
Európsky týždeň testovania 2024

RÚVZ so sídlom v Žiari nad Hronom Vám ponúka možnosť dať sa anonymne a bezplatne otestovať na HIV, h...

10. mája 2024
Primátorská kvapka krvi

Primátorská kvapka krvi 22.5.2024.