A A A

Výzva – ošetrenie a úprava drevín

DomovČlánkyVýzva – ošetrenie a úprava drevín
Autor:Jozef Siska Kategórie: Uverejnené:29. septembra 2023

Na základe vykonanej kontroly miestnych komunikácií, ako aj podnetov od občanov a poslancov mesta Banská Štiavnica, týmto

vyzývame všetkých vlastníkov pozemkov

na ošetrenie (opílenie konárov) rastúcich v blízkosti komunikácií, resp. ponad miestne príjazdové komunikácie a chodníky pre peších tak, aby boli tieto priestory bezpečné, priechodné a v súlade s ochranným pásmom cestnej komunikácie vyplývajúceho zo zákona č.135/1961 Zb. Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
Rovnako tak podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a podľa § 47 ods.2 vlastník, správca alebo nájomca pozemku, na ktorom sa drevina nachádza, je povinný sa o ňu starať, najmä ju ošetrovať a udržiavať, čo znamená, že aj dreviny, ktoré zasahujú nad pozemky susedov a môžu spôsobiť ohrozenie zdravia a bezpečnosti, prípadne poškodzovanie majetku je potrebné pravidelne ošetrovať a udržiavať.

Ošetrenie (opílenie konárov) drevín vás vyzývame uskutočniť najneskôr do 15. decembra 2023.

V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností týkajúcich sa opiľovania drevín sa môžete obrátiť na RNDr. Zuzanu Šuškovú, MsÚ, odd. RRaMV a odd. Výst. ÚP a ŽP prostredníctvom emailu: zuzana.suskova@banskastiavnica.sk alebo na tel.č.: 0907 831 959, 0905 377 652