Zimná údržba MK a verejných priestorov v sezóne 2023/24


Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica majú v správe mestské komunikácie (ďalej MK), verejné priestory (ďalej VP), schody a chodníky, na ktorých zabezpečujú údržbu s cieľom čistoty a v zimnom období tiež ich prejazdnosti a priechodnosti. Účelom zimnej údržby je zmiernenie vplyvu nepriaznivého zimného počasia na prejazdnosť MK a priechodnosť VP. Zimná údržba sa vykonáva v zmysle Mestským zastupiteľstvom schváleného Operačného plánu zimnej údržby mestských komunikácií na danú sezónu.
Pre zabezpečenie verejnoprospešných služieb v zimnej sezóne 2023-2024 disponujú TS personálnym, materiálovým a technickým vybavením. V prípade kalamitných a mimoriadnych situácií sa privoláva na pomoc technika a ľudské zdroje od kooperujúcich subjektov.
Technické vybavenie predstavujú najmä vozidlá so zimnou výbavou a výstrojom a mechanizmy na manipuláciu so snehom.

Celkove podnik disponuje:

 • s dvomi sypačmi – veľké (1ks) – široké ulice, hlavné,
 • malé- (1ks) – uličky, širšie chodníky,
 • s dvomi traktormi – okrajové časti mesta, menej frekventované ulice,
 • s tromi nakladacími mechanizmami – nakladanie posypu, manipulácia so snehom, čistenie chodníkov a parkovísk,
 • s dvomi nákladnými vozidlami Avia a Gazella – ručný posyp.

I. Operačný plán zimnej údržby MK pre zimné obdobie 2023 – 2024

1. Poradie vykonania zimnej údržby

I. priorita

Nájazd od štátnej cesty (obchvat) pod Drieňovou po nemocnicu, ulica Ludvíka Svobodu, Energetikov, Bratská, (prejazd sídliskom), hasičský a záchranný zbor ulica Pletiarska, parkoviská pod Novým zámkom a ulica Mládežnícka.
Ulice: Mierová, Akademická, Andreja Kmeťa, Radničné námestie, Námestie sv. Trojice, Andreja Sládkoviča, Jozefa Karola Hella po Dolnú Roveň – križovatku so štátnou cestou, ulica Dolná, 1. mája, Križovatka, Obrancov mieru (od Ilijského mosta po Suchý tajch) – prejazd Štefultovom.

II. priorita

Povrazník, Horná a Dolná Huta, Na Zigmund šachtu, ulice na Špitálke (ul. Pavla Dobšinského, Slovanská, Antona Bernoláka, Martina Hatallu, Ivana Krasku, Ľudovíta Štúra, Janka Matušku), Antona Pécha, Antolská, Michala Miloslava Hodžu, Jozefa Miloslava Hurbana, Botanická, Budovateľská, Špitálska, Povrazník, parkovisko ulica Lesnícka (nad štátnou políciou), parkovisko ulica Mládežnícka (pri štátnej polícii).
Na týchto úsekoch bude zimná údržba vykonaná do 4 hodín po ukončení sneženia v pracovnom čase. Mimo pracovného času sa doba predlžuje o 2 hodiny.

III. priorita

Ulica Na Mária šachtu, Brezová, Okrúhla, Jergištôlňa, Hájik – Lógre, Výskumnícka, 8.mája, Družstevná, Banícka, SNP, Pavla Országha Hviezdoslava, Svätozára Hurbana Vajanského, Ľudmily Podjavorinskej, Horná a Dolná Resla, ulice v časti Povrazník, Štefultov (Boženy Němcovej, Boženy Slančíkovej – Timravy, Brezová, Cintorínska, Ferka Urbánka, Hutnícka, Janka Jesenského, Jozefa Cígera Hronského, Jozefa Gregora Tajovského, Jozefa Ignáca Bajzu, Jozefa Kollára, Jozefa Škultétyho, Na Mária šachtu, Na Matej štôlňu, Na Maximilián šachtu, Námestie padlých hrdinov, Obchodná, Obrancov mieru, Potočná, Požiarnická, Rakytová, Rudolfa Debnárika, Sama Chalupku, Školská, Štefana Krčméryho, Štefana Moyzesa, Úzka) a Sitnianska (29. augusta, Ilijská, Kríková, Krížna, Partizánska, Podhájska, Srnčia, Stratená), Horná a Dolná ružová, Vodárenská, Daniela Licharda, Jána Palárika, Jána Hollého a Farská.
Na týchto úsekoch bude vykonaná zimná údržba do 8 hodín po ukončení sneženia v pracovnom čase. Mimo pracovného času sa doba zásahu predlžuje o 2 hodiny.
Na uliciach neuvedených v bodoch I. až III. bude výkon zimnej údržby do 24 hodín.
Posýpacie vozidlá budú vybavené plastovými zábranami, alebo ďalším vhodným dopravným značením a v prípade neukončenej údržby určitého úseku z dôvodu poruchy mechanizmu, resp. prevádzky na ceste sa úsek uzavrie.
Komunikácie označené DZ „Cesta v zime neudržiavaná“, nie sú prístupné technike TS, m. p. B. Štiavnica a kooperujúcich subjektov a preto budú riešené individuálne.

2. Nebezpečné úseky

(sú časti mestských komunikácií, ktoré vyžadujú zvýšenú pozornosť pri prejazde technikou a vyžadujú intenzívnejšiu údržbu v zimnom období z dôvodov nebezpečných klesaní, neprehľadných zákrut, šírkových rozmerov, zvýšeného pohybu chodcov, tvorby poľadovice a pod. Sú to:
Ulica Andreja Sládkoviča, Radničné námestie, Andreja Kmeťa, Mládežnícka, nájazd do ulice Botanickej, Na Zigmund šachtu, 1. mája, nájazd zo sídliska Drieňová na štátnu cestu, cesta z Povrazníka do Hornej Huty, ulica Pod Červenou studňou (od Námestia sv. Trojice), Vodárenská, Daniela Licharda, Antona Pécha, Samuela Mikovíniho, Horná Resla, Dolná Resla a Dolná ružová, Obrancov mieru v úseku Suchý tajch – hranica katastra B. Štiavnica – Štiavnické Bane.
Spôsob výkonu zimnej údržby
Výkon zimnej údržby bude zabezpečovaný stálou službou na pracovisku, pohotovosťou mimo pracoviska a dispečerskou platenou službou.
Stála služba na pracovisku bude zabezpečovaná: v pracovných dňoch v čase:

 • Od 6.00 – 14.00 h a od 22.00 – 6.00 h
 • sobota, nedeľa: 6.00 – 14.00 a od 22.00 – 6.00 h.

V prípade mimoriadne priaznivého počasia bude stála služba na pracovisku v uvedených hodinách nahradená dispečerskou službou, resp. pohotovosťou mimo pracoviska.
Dispečerská služba a pohotovosť mimo pracoviska bude:

 • v pracovných dňoch od 14.00 – 22.00 h
 • v sobotu, nedeľu od 6.00 – 22.00 h
 • v prípade zhoršenia počasia s predpokladom vzniku kalamitného charakteru sa dispečerská služba (ďalej DS) nariadi v nepretržitom čase.

Dispečing je zabezpečovaný na mobilnom telefóne č. 0908 272 630.

Požiadavky a pripomienky na výkon zimnej údržby je možné realizovať prostredníctvom telefónnych čísiel:

 • 0908 272 630 – dispečing
 • 0905 491 034 – miestne komunikácie – ručné čistenie (stredisko č. 2)
 • 0918 627 402 – riaditeľ TS

Podobné články

27. februára 2024
Miesto na umiestňovanie volebných plagátov

Dňa 23. 3. 2024 sa uskutočnia Voľby prezidenta Slovenskej republiky. Pre účely volebnej kampane sú z...

23. februára 2024
Harmonogram orientačného jarného upratovania a čistenia mesta po zimnej údržbe 2023/2024

Čistenie mesta po zimnej údržbe 2023/2024 bude prebiehať postupne v závislosti od poveternostných po...

22. februára 2024
Výberové konanie

Mesto Banská Štiavnica vyhlasuje výberové konanie v zmysle zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v...

17. februára 2024
Spoznaj stredné školy v Banskej Štiavnici

Pozývame žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ a ich zákonných zástupcov 5.3.2024 o 16:30 do ZŠ Jozefa Kollára na stretnutie o ponuke stredných škôl.