A A A

Zverejnenie návrhu rozpočtu na roky 2023, 2024 a 2025

DomovČlánkyZverejnenie návrhu rozpočtu na roky 2023, 2024 a 2025
Autor:Jozef Siska Kategórie: Uverejnené:18. novembra 2022

Mesto Banská Štiavnica v zmysle § 9  Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v zmysle zmien a doplnkov, zverejňuje návrh rozpočtu Mesta Banská Štiavnica na roky 2023, 2024 a 2025.

Dňom zverejnenia návrhu rozpočtu začína plynúť 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu rozpočtu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. Pripomienku k návrhu  rozpočtu je možné podať do  28.11.2022.