Významné výročia

8.
storočie
745Málo známy údaj o výstavbe Glanzenbergu, spomína ho len maďarská literatúra.
10. storočie 
903Baňa sa vzdala Maďarom po páde Nitry. (Skutky Maďarov)
963Málo známy údajný písomný záznam o Banskej Štiavnici.
 
11.
storočie
1075Málo známy údaj o dolovaní v oblasti dnešného mesta. Väčšinová literatúra ho nepriznáva
12. storočie 
1156Prvá písomná zmienka o meste – Terra Banenium – listina je ale falzum z roku 1347.
Z tohto storočia pochádzajú nálezy z Kammerhofu
 
13. storočie 
1217Prvá hodnoverná písomná zmienka o meste. A prvý písomný údaj o ťažbe striebra – Ondrej II. mal zo Štiavnice 75kg striebra ročne.
1228Druhý hodnoverný písomný záznam o Banskej Štiavnici – Striebornej bani.
1228Prvý písomný záznam o Banskej Belej – osade Banskej Štiavnice.
1238Belo IV. udeľuje Banskej Štiavnici mestské privilégiá a banské právo.
1275Listina vydaná mestom Banská Štiavnica má 3 prvenstvá: Najstaršia listina vydaná mestskou kanceláriou, najstaršie zobrazenie mestského erbu v Uhorsku, pečať na ktorej sú banícke znaky je prvou takouto vôbec.
1275Prvý záznam o existencii školy v Banskej Štiavnici. Záznam hovorí o potrestaní žiaka Pavla.
1266Prvý písomný záznam o Banskom Studenci – osade Banskej Štiavnice.
1266Prvý písomný záznam o území neskoršieho Štefultove – osade Banskej Štiavnice. Z neho sa odčlenila Sitnianska, patrila hradnému panstvu Sitno.
 
14. storočie 
132721.5. Karol Róbert udelil Smolníku rovnaké mestské výsady aké požívala Banská Štiavnica (tie, ako aj presný dátum ich udelenia sú stratené).
132717.5. Karol Róbert vydal zákon o banskom podnikaní, ktorý umožnil i ťažbu na cudzom území.
1352Prvý písomný záznam o Hodruši – osade Banskej Štiavnice.
1388Zakladajúca schôdza Sedemmestia – Zväzu siedmich stredoslovenských banských miest.
 
15. storočie 
1424Stredoslovenské banské mestá sa stali vénnym majetkom uhroských kráľovien. Darom Žigmunda Luxemburského.
144223.5. Jágerský biskup Šimon Rozgoň (Šimon z Rozhanoviec) a Ladislav Čech so 4000 vojakmi z Uhorska a Poľska dobyli, vyrabovali a vypálili Banskú Štiavnicu, zničený Glanzenberg,
1443Zemetrasenie dovŕšilo skazu Glanzenbergu a neobišlo ani mesto kde zničilo aj mestské a banské právo.
1453Banská Belá získala samostatnosť od Banskej Štiavnice a stala sa rovnoprávnym mestom. Jej rozmach upadol po zatopení baní v roku 1747.
1461Oslobodenie od platenia mýta kráľov Matejom I.
1466Banská Štiavnica vytvára nové mestské a banské právo, úvod je prevzatý zo starého.
146625.3. Vznikol zväz Sedem stredoslovenských banských miest – pod názvom Heptapolitana – Sedemmestie. Členovia: Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Banská Belá, Nová Baňa, Kremnica, Pukanec, Ľubietová.
1470Matej Korvín oslobodil Banskú Štiavnicu od platenia daní.
148119.11. V Bzenici sa narodil Andrej Kmeť (+16.2.1908). Archeológ, botanik, zberateľ zakladateľ SNM.
1494Začala sa razba Hodrušskej dedičnej štôlne.
1496Vladislav II. povolil Štiavničanom ťažiť drevo aj mimo chotár mesta.
 
16. storočie 
1500V meste existuje škola zriaďovaná mestom.
1504Bola zriadená skúšobňa kovov.
1510Bol dokončený tajch Veľká Vodárenská.
1526Koniec povstania baníkov: Vznik inštitucionálneho sociálneho zabezpečenia
1526Bitka pri Moháči: Banská Štiavnica prešla do správy Habsburgovcov
1530Narodil sa Pavel Kyrmezer – autor diela Komedie česká o bohatci a lazarovi.
1536Odchod Dominikánov z mesta (1536).
15374.9. Sedemmestie, ostrihomská arcidiecéza, kráľovský miestodržiteľ Alexej Turzo, Lietava a ďalší uzavreli alianciu na obranu proti Jánovi Zápoľskému a Turkom.
1541Obsadenie Budína Osmanskou ríšou: Začiatok budovania obrany mesta
1546Začiatok prestavby kostola P.M. na pevnosť – Starý zámok. (1546-59)
1551Prvý zmienka o tajchu Malá Vodárenská.
155928.9. Na zhromaždení evanjelikov (kňazov i veriacich) zo Sedemmestia v Kremnici bolo prijaté spoločné Vyznanie viery Sedemmestia – Confessio heptapolitana (montana). Malo 20 článkov spísaných Ulrichom Cubiculariom (Kammerknechtom).
156417.5. Bol prijatý vojenská poriadok na ochranu banských miest a ich okolia pred Turkami.
156610.5. Kolpachy (Banský Studenec) – osadu Banskej Štiavnice prepadli Turci a odvliekli 70 ľudí.
157023.3. Zomrel Samuel Mikovíni – kartograf, zememerač, grafik… (*1686).
1571Vypálenie Štefultova Turkami – martalovcami
15719.1. Vzniklo Brennerovo ťažiarstvo.
1584Prvá zmienka o tajchu Brenneštôlnianska.
158629.12. Turecká posádka z Novohradu prenikla k Banskej Štiavnici. Uspokojila sa s rabovaním okolitých dedín.
1587Vznikla evanjelická vyššia škola.
159819.11. Banskoštiavnická mincovňa ukončuje svoju činnosť, ktorú začala niekedy po roku 1578, keď mesto Kremnica bránilo zavedeniu razby mincí na valcovacom stroji.
 
17. storočie 
1604V Hornej Bieber dedičnej štôlni použili prvé piestové čerpadlá.
1606Začiatok štrajku baníkov.
160812.7. Vzbura baníkov proti zadržiavaniu miezd.
160924.8. Vypukla vzbura baníkov proti vyplácaniu miezd v devalvovanej mene.
1619V Hornej Bieber dedičnej štôlni použili prvé čerpadlá poháňané koňmi.
1621Mikulovský mier. Banské mestá získala cisárska správa.
1625V Hornej Bieber dedičnej štôlni použili prvé čerpadlá s kývavým pákovým prevodom.
16278.6. V Hornej Bieber dedičnej štôlni, prekop Daniel, vykonali prvý banský odstrel použitím čierneho strelného (pušného) prachu na iné ako vojenské účely. Odstrel vykonal Gašpar Weindl z Tirolska.
1638Bol dokončený tajch Evička.
16487.9. V Bitke pod Kalváriou banskoštiavnická jazda (mestská milícia na koňoch) odrazila útok tureckej jazdy.
1649V meste bola zriadená jezuitská škola.
1651Prvá zmienka o tajchoch Michalštôlnianske.
166513.3. Palatín František Vešeléni poslal mýtnikovi v Kysuckom Novom Meste list v slovenčine v ktorom sa mu vyhráža, že ak ešte ublíži kupcom z Banskej Štiavnice, ktorý sú oslobodený od mýta, tak ho obesí pred jeho vlastným domom.
166915.2. Jezuiti získali farský kostol.
1675Bol zriadený banský súd.
167922.4. Štefan Jóža a Pavol Sepeši so 400 kurucmi dobyli Banskú Štiavnicu. Vyrabovali mesto, podpálili Kammerhof, Kostol sv. Mikuláša (Nanebovzatia P.M.), nemocnicu a Dolnú ulicu. Nevynechali Hodrušu – osadu Banskej Štiavnice.
1690Najúspešnejší rok Banskoštiavnickeho baníctva. Bolo vyťažených 29 ton striebra a 605 kg zlata.
 
18. storočie 
170318.11. Mikuláš Berčéni, veliteľ povstaleckej armády žiadal od Banskej Štiavnice výpalné 10 000 zlatých. Počas povstania Františka II. Rákociho.
1700/1Postavenie prvého vodočerpacieho stroja poháňaného vodným kolesom – od strojmajstra Adama Ungera.
17073.10. Ján Gottfried Hellenbach – komorský gróf nariadil armáde strieľať do štrajkujúcich baníkov. 11 mŕtvych a 20 zranených kvôli mzdám vyplácaným v devalvovanej mene. Po prísahe poslušnosti bola ostatným udelená milosť.
1710Prvá zmienka o tajchu Banky.
1710Skončila morová epidémia rokov 1709-10 ktorej podľahlo 6000 až 1000 ľudí (polovica obyvateľov mesta).
1711Koniec Rákociho povstania – Povstanie Františka Rákociho (1703 – 1711). Návrat Evanjelikov.
171316.5. Narodil sa Jozef Karol Hell (+11.3.1789). Strojmajster a konštruktér vodočerpacích strojov.
1715Bol postavený tajch Veľká Vindšachta (1712-15).
172015.5. Na Štiavnických Baniach sa narodil Maximilián Hell (+14.4.1792). Astronóm a matematik – jezuita.
17234.10. Vo Viedni sa narodil Mikuláš Poda (+29.4.1798). Profesor matematiky a mechaniky na akadémii. Jeho prednášky vyšli tlačou a stali s učebnicami.
17278.4. V Jáchymove – Božom Dare sa narodil Tadeáš Peithner (+2.6.1792). Iniciátor návrhu zriadenia Banskej akadémie, profesor baníctva, banského meračstva, komorského hospodárenia a autor učebníc.
1731Bol dokončený tajch Veľká Kolpašská (1730-31).
173523.10. Menovanie Samuela Mikovíniho imperátorom Karolom III. za cisársko-kráľovského geometra a prvého profesora baníckej školy so sídlom na Štiavnických Baniach. Škola zanikla v roku 1918.
1737Bol dokončený tajch Bakomi (1735-37).
1737Bol dokončený tajch Krechsengrund (Mačací) (1735-37).
1738Bol postavený prvý vahadlový čerpací stroj Jozefa Karola Hella.
173826.6. Narodil sa Ján Nepomuk Adámi (+22.5.1821). Profesor, historik, jezuita, knihovník Kráľovskej akadémie v Bratislave.
1740Bol dokončený tajch Veľký Richňavská (1738-40).
1740Bolo vyťažené rekordné množstvo kovov: 26 000 kg (26t) striebra a 600 kg zlata.
1742Prvá zmienka o tajchoch Horný a Dolný Komorovské.
1743Bol dokončený tajch Moderštôlňa (Kopanice) (1740-43).
1743Bol dokončený tajch Rozgrund (1743-44).
17434.11. Zomrel Matej Kornel Hell (*1653). Strojmajster, vynálezca vahadlového čerpadla, staviteľ tajchov.
174318.3. Zomrel Dávid Cvitinger – bibliograf a literárny historik (*cca 1673).
1744Bol dokončený tajch Dolná Hodrušská (1743-44).
1744Bol dokončený tajch Rozgrund (1743-44).
1745Dokončenie stavby horného kostola Kalvárie.
1746Bol dokončený tajch Malá Richňava.
1747Prvá zmienka o tajchu Belianska.
17474.4. Narodil sa Štefan Lumnitzer (+11.4.1806). Lekár a botanik.
17513.6. Banskú Štiavnicu navštívil imperátor Sv. Ríše Rímskej Národa Nemeckého a manžel Márie Terézie František Lotrinský. Zdržal sa 11 dní, navštívil banské prevádzky a aj štôlňu Glanzenberg.
1751Dokončenie a vysvätenie Kalvárie.
1751Bol dokončený tajch Ottergrund.
1755Do prevádzky bol uvedený prvý vzduchový čerpací stroj Jozefa Karola Hella.
1759Bol dokončený tajch Červená studňa.
176213.12. Imperátorka Mária Terézia vydala dekrét o zriadení Banskej Akadémie v Banskej Štiavnici.
1763Bol dokončený tajch Malá Kolpašská.
1764Banskú Štiavnicu navštívili princovia (budúci cisári) Jozef a Leopold s bratrancom princom Albertom.
17641.9. Prvá prednáška na Banskej akadémii. Mikuláš Jacquin prednášal chémiu. Kráľovský banský radca s ročným dôchodkom 2000 zlatých.
176811.2. Zomrel Matej Zipser – hlavný banský správca Vindšachty, zaviedol priečne dobývanie.
1770Prvá zmienka o tajchu Halča.
1770Prvá zmienka o tajchoch Goldfusských.
17703.4. Vyššia banská škola založená 13.12.1762 bola imperátorkou Máriou Teréziou povýšená na akadémiu.
1773Jezuiti odišli z mesta a školu prevzali piaristi.
1777Evanjelická vyššia škola sa stala gymnáziom – známa ako evanjelické lýceum.
1779Bol dokončený tajch Počúvadlo (1775-79).
177921.1. Zomrel (vo Florencii) Krištof Traugott Delius – profesor akadémie.
1781Vyhlásenie Tolerančného patentu (1781)
1781Umiestnenie bleskozvodu na Pracháreň – jeden z prvých bleskozvodov vo vtedajšom Uhorsku
178219.3. Začala sa razba dedičnej štôlne Jozef dokončenej 5.9.1878 do dĺžky viac ako 16 km. Oslavy dokončenia trvali do 21.10.1878. – Dedičná štôlňa cisára Jozefa II. (Voznická dedičná štôlňa I.) Svetové dedičstvo UNESCO.
17836.6. Banskú Štiavnicu navštívil imperátor Sv. Ríše Rímskej Národa Nemeckého Jozef II. Mesto opustil hneď na druhý deň bez rozlúčky. Sklamanie z návštevy je pripisované meškaniu imperátora a nedočkavosti vítačov potúžených Pukančinou.
178322.4. Dôsledkom zemetrasenia v Banskej Štiavnici bol nárast teploty termálneho prameňa Vyhne.
178721.10. Narodil sa Jozef Jonáš (+1.2.1821). Mineralóg, múzejník, zakladateľ mineralogickej spoločnosti a časopisu venovaného prírodným vedám.
1788Banská Štiavnica a Banská Belá sa spojili do jedného mesta. Zastupiteľstvo malo 100 členov, v pomere 80-20 v prospech BŠ. Spojenie pretrvalo do roku 1848. Druhý krát sa spojili v roku 1867 do 50-tych rokov 20. storočia. Označenie súmestia na budove radnice pretrvalo do dnešných dní.
178920.5. Zomrel Ján Severini (*23.6.1716). Polyhistor a pedagóg.
178911.3. Zomrel Jozef Karol Hell – strojmajster a vynálezca vodočerpacích strojov (*16.5.1713).
17922.6. Vo Viedni zomrel Tadeáš Peithner (*8.4.1727).
1794Začiatok stavby evnajelického a.v. kostola, dokončený 1796, staviteľ F. Sivák, projektant J.S. Thaller, v zmysle tolerančného patentu.
179829.4. Vo Viedni zomrel Mikuláš Poda (*4.10.1723). Profesor matematiky a mechaniky na Akadémii.
 
19. storočie 
1806Požiar v Banskej Štiavnici, zhorelo 85 domov, vrátane kostola sv. Mikuláša.
1806Po požiari nastáva klasicisticko-empírová paladinistická prestavba kostola sv. Mikuláša architektom J.S. Thallerom (ten istý čo aj evanjelický). Pravdepodobne pri nej došlo k zmene patrocínia zo sv. Mikuláša na Nanebovzatie Panny Márie.
18069.7. Narodil sa Ján Kachelman (+28.11.1873). Právnik a historik. V rokoch 1853-1867 vydal trojzväzkové dielo o dejinách baníctva v Stredoslovenskej banskej oblasti.
180621.12. Narodil sa Ľudovít Matej Šuhajda (+11.7.1872). Pedagóg, publicista, autor proslovenskej knihy Maďarizmus v Uhorsku z právnej, historickej a rečovej stránky.
180730.8. Rozhodnutím imperátora Františka I. sa na baníckej akadémii otvoril odbor lesníctvo – prvý svojho druhu v monarchii.
181016.5. Vznikla Učená spoločnosť banského okolia, ktorá neskôr podnietila vznik Slovenskej katedry na evanjelickom lýceu v Banskej Štiavnici.
1810Vznikla Dolná botanická záhrada. (dnes – 2024 trvalo neprístupná)
181217.1. Narodil sa Daniel Gabriel Lichard (+17.11.1882).
18135.8. Vypukol štrajk baníkov, kvôli devalvácii meny. Baníci sa sťažovali aj vo Viedni. Potlačené vojensky.
181726.10. Vo Viedni zomrel Mikuláš Jozef Jacquin (*14.2.1826). Prvý profesor Akadémie, chemik a botanik.
18178.6. V Dolnom Kubíne sa narodil Andrej Radlinský (+26.4.1879). Ako kňaz v Banskej Štiavnici založil: Slovenskú besedu, Spolok miernosti, Ochotnícke divadlo, Sporiteľňu a Ženský spolok.
182030.3. V Krupine sa narodil Andrej Sládkovič Braxatoris (+20.4.1872)
182512.7. Narodil sa Gustáv Richter (+4.2.1902). Profesor, konštruktér, vynálezca pneumatického vŕtacieho kladiva ktoré sa skúšalo pri razení dedičnej štôlne Jozef (Dedičná štôlňa cisára Jozefa II. (Voznická dedičná štôlňa I.)). Získalo zlatú medailu na technickej výstave v Terste.
182514.2. Narodil sa Ján Seberini (+19.1.1915) ev. spisovateľ, profesor práva vo Viedni.
18272.4. V Beckove sa narodil Dionýz Štúr (9.10.1893). Mineralóg. Oddelenie mineralógie SBM sa pôvodne volalo Múzeum Dionýza Štúra.
1831Epidémia ruskej cholery postihla mnoho obyvateľov.
1833Bol dokončený tajch Klinger (1829-1833).
183721.9. Vo Vindšachte (Štiavnické bane) bola otvorená prvá prevádzka na pletenie oceľových lán na svete.
18441.5. Slovenské divadlo v Banskej Štiavnici uviedlo svoju prvú hru Čech a Nemec.
1845Na piaristickom gymnáziu bola latinčina nahradená maďarčinou.
184523.5. Mária Pischlová sa v evanjelickom kostole vydáva za Juraja Görzsa.
184724.2. Narodil sa Alexander Hell – botanik, profesor na gymnáziu v Banskej bystrici, Trenčíne a Kremnici.
184819.5. Začiatok úpadku akadémie – Banskú akadémiu opustilo 133 slovenských, českých a nemeckých študentov z dôvodu stúpajúceho maďarského šovinizmu a národnostných útokov.
18485.4. Daniel Gabriel Lichard vydáva v Skalici prvé číslo Novín pre hospodárstvo, remeslo a domáci život.
184921.1. Pri Hodruši – osade Banskej Štiavnice prebehla bitka medzi cisárskym vojskom generála Čoriša a honvédsko-gardistickým Arthura Görgeia.
1849Bola zavedená dočasné verejná správa, čím končí status Slobodného kráľovského mesta. Mesto prišlo o správu súdov, daní a školstva ktoré prešli štátu. Úradným jazykom sa stala maďarčina.
185014.3. Vyšlo prvé číslo týždenníka Cyrill a Method so záhlavím Katolícky časopis pre cirkev a školu. Redaktor: Ján Palárik, vydavateľ: Andrej Radlinský.
1851Vyhorelo evanjelické lýceum.
185216.2. Začalo sa povstanie baníkov, potlačené vojensky.
18527.6. Banskú Štiavnicu navštívil imperátor František Jozef. Pri tej príležitosti oslobodil 31 hodrušských vzbúrencov a rozprával sa s nimi plynulou slovenčinou.
185710.2. Zomrel Ján Seberini (*1.1.1780) – zakladateľ ev. lýcea.
186213.4. Narodil sa Ľudovít Izák (+16.3.1927). Známy ako Miloš Lihovecký – zbormajster a skladateľ.
186611.10. Imperátor František Jozef prijal vo Viedni delegáciu Matice Slovenskej. Okrem iných tam bol Ján Seberini.
186811.7. Na baníckej a lesníckej akadémii sa začalo vyučovať po maďarsky, napriek väčšinovej neznalosti tohto jazyka. Pôvodná nemčina vymizla behom troch rokov.
1872Zanikli cechy.
187211.7. Zomrel Ľudovít Matej Šuhajda (*21.12.1806). Pedagóg, publicista, autor proslovenskej knihy Maďarizmus v Uhorsku z právnej, historickej a rečovej stránky.
187328.11. Zomrel Ján Kachelman (*9.7.1806). Právnik a historik. V rokoch 1853-1867 vydal trojzväzkové dielo o dejinách baníctva v Stredoslovenskej banskej oblasti.
187427.9. V Mestskom divadle sa hralo posledné slovenské predstavenie. Maďaróni hlučnými protislovenskými protestami vyvolali všeobecnú ruvačku a predstavenie bolo predčasne ukončené.
1876Bola založená Kupecká učňovská škola.
18799.1. Požiar v bani Leopold v Hodruši – osade Banskej Štiavnice zabil 20 ľudí.
1881Vznik Spolku Červeného kríža v Banskej Štiavnici.
188120.1. V Jasove zomrel Gustáv Faller (*2.3.1816). Banský inžinier a historik, profesor Akadémie.
1884Bola založená Remeselná učňovská škola.
18998.3. Narodil sa Jozef Kollár – maliar (+21.10.1982).
 
20. storočie 
1900Slávnostné otvorenie budovy Bansko-hutníckeho odboru 30.6.1900. (budova chemická)
19024.2. Zomrel Gustáv Richter – banský konštruktér.
190318.11. Narodil sa Ľudovít Kneppo (+20.9.1983). Elektrotechnik, vynálezca.
190513.11. Narodil sa Ján Gonda (+16.7.1993). Mechanik, profesor SVŠT v BA, vedúci predstaviteľ SAV.
190519.10. V Čiernom Balogu sa narodila Alžbeta Göllnerová-Gwerková (+18.12.1944). Literárna vedkyňa, historička a prekladateľka z maďarčiny. Popravaná nacistami za účasť v SNP.
190730.1. Na Štefultove sa narodil Jozef Horák (+11.6.1974). Spisovateľ, učiteľ a riaditeľ školy.
1909Prvé maturitné skúšky na piaristickom 8 ročnom gymnáziu.
1911Dokončenie výstavby budovy laboratórií.
191425.7. Narodil sa Vladimír Bahna (+19.10.1977). Filmový režisér.
1915Mestské zastupiteľstvo konštatovalo biedu v meste v dôsledku neúspechov R-U v 1. sv. vojne.
1916Tabaková továreň odovzdala medené kotly a časti strojov na výrobu nábojníc v 1. sv. vojne.
191817.1. Štrajk zamestnancov železníc, potlačený armádou.
1918V dôsledku porážky R-U v 1. sv. vojne promaďarsky zmýšľajúci predstavitelia mesta a akadémie zorganizovali odsun inventáru a zbierok Akadémie, Bratskej pokladnice a Mestského múzea a archívu do Maďarska.
1919Maďarské kráľovské katolícke gymnázium zaniklo.
1919Vysoká škola banícka a lesnícka odchádza do Šoprone.
1919Príchod vojska Československej republiky zabránil vypraveniu posledného vlaku so zbierkami Akadémie.
19196.6. – Maďarská republika rád zaútočila na Slovensku a ovládla Banskú Štiavnicu, kde zriadila direktórium a vyhlásila znárodnenie. Z mesta bola 10.6. vytlačená Československou armádou vedenou generálom Jozefom Šnejdárkom.
1919Bolo zriadené Štátne reálne gymnázium Andreja Kmeťa. Budova nesie znak ČSR a názov dodnes, hoci gymnázium odvtedy sídli v tretej budove – najprv na ulici Gwerkovej Göllnerovej a neskôr na Kolpašskej.
1922Národnostné zloženie obyvateľstva bolo nasledovné: k slovenskej národnosti sa hlásilo 87,9 % obyvateľov mesta, k maďarskej 10,2 %, nemeckej 1,7 % a ruskej 0,02 %.,
19231.1. Vznikol okres Banská Štiavnica.
1928Bolo dokončených 7 Kysihýbelských tajchov.
1935Prvý „moderný“ Salamander.
194426.9. Bolo partizánmi popravených 83 slovenských Nemcov pochádzajúcich z obcí Píla a Veľké pole ktorých sem priviezli vlakom. Sú pochovaní v masovom hrobe na cintoríne Pod Novým zámkom.
1946Zriadenie Rudných baní n.p. V najväčšom rozmachu zamestnávali len v Banskej Štiavnici 1500 1600 zamestnancov.
1946Remeselná učňovská škola sa spojila s Kupeckou učňovskou školou na Štátnu učňovskú školu.
1946Vzniklo Stredné odborné učilište banícke.
194928.10. Bola spustená prevádzka na Trati mládeže, na ktorej pracovalo 47 162 mladých ľudí z ČSR, Francúzka, Bulharska, Albánska, Poľska, Ukrajiny, Rakúska, Maďarska, Nórska, Alžírska, Anglicka a Indie. Cudzincov bolo 1600. Trať má dĺžku 20,3km, dva mosty, tri viadukty a 1,5km tunel. Do prevádzky bola uvedená za prítomnosti prezidenta ČSR Klementa Gottwalda.
1961Vzniklo Stredné odborné učilište lesnícke.
197028.2. Zomrel Jaroslav Augusta – učiteľ, maliar a publicista (*4.9.1878).
1972Spevokol Štiavničan vznikol oficiálne v apríli tohto roku. Prvým zbormajstrom bol Ján Jakubík.
19774.3. Zomrel František Jozef Turček – zoológ a ekológ (*3.12.1915).
197822.2. Bolo vládou prijaté uznesenie 58/1978 na záchranu a ďalší rozvoj Banskej Štiavnice.
1982Na Glanzenbergu bola objavená importovaná keramika z rímskej ríše.
198221.10. Zomrel Jozef Kollár (*8.3.1899). Maliar.
1991Začala sa likvidácia Rudných baní n.p. pre vysoké výrobné náklady.
199219.11. Vznikol Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok. Prvý banícky spolok na Slovensku. Prvým predsedom sa stal JUDr. Ing. Jozef Karabelly a mal 50 členov.
1993Hell, s.r.o. ukončuje ťažbu polymetalických rúd.
1993Salamander sa koná každoročne v piatok druhého septembrového týždňa.
199311.12. Banská Štiavnica bola zapísaná na zoznam svetového dedičstva UNESCO ako Banská Štiavnica a technické pamiatky jej okolia (historické jadro mesta a vodohospodársky systém) v Cartagene. Pod číslom 400.
1994Prvý rok od počiatku vzniku mesta, kedy na území mesta nefunguje žiadna aktívna baňa. Mesto prenajíma dobývací priestor bani Rozália, ktorá ešte v roku 2021 fungovala, ale ťaží z Hodrušskej strany kde aj sídli.
1994Bola zriadená Súkromná hotelová akadémia Slovakia.
 
21. storočie 
2000Bolo zriadené Katolícke gymnázium sv. Františka Assiského.
20021.4. Účinnosť nadobudol zákon 100/2002 Z.z. Zákon o ochrane a rozvoji územia Banskej Štiavnice a okolia.
2008Stredné odborné učilište lesnícke sa spojilo so školou obchodu a služieb na SOŠ obchodu a služieb. Tá nesledne na SOŠ služieb a lesníctva.
2021Rudné bane sa presťahovali z Banskej Bystrice do Banskej Štiavnice 15.4.2021.
2022Sídlo Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. bolo zmenené z Banskej Štiavnice na Bratislavu.