Vyhlásenie o prístupnosti

Mesto Banská Štiavnica má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so (i) zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o informačných technológiách“), (ii) príslušnými vykonávacími predpismi a (iii) so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 z 26. októbra 2016 o prístupnosti webových sídiel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora (ďalej ako „Smernica“).

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.banskastiavnica.sk (ďalej ako „Webové sídlo“) a je vypracované v súlade s vykonávacím rozhodnutím komisie (EÚ) 2018/1523 z 11. októbra 2018, ktorým sa stanovuje vzorové vyhlásenie o prístupnosti v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora.

Stav súladu

Toto Webové sídlo je v úplnom súlade so Zákonom o informačných technológiách, príslušnými vykonávacími predpismi a Smernicou.

Vypracovanie tohto Vyhlásenia

Toto Vyhlásenie bolo vypracované dňa 28. apríla 2022. Vyhodnotenie súladu Webového sídla s požiadavkami Zákona o informačných technológiách, príslušnými vykonávacími predpismi a Smernicou bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 28. apríla 2022.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou Webového sídla nás, prosím, kontaktujte na emailovej adrese: kohout@onesimplicity.com. Správcom a prevádzkovateľom Webového sídla je Perrysoft a.s.. Zodpovednou osobou za prístupnosť a za spracovanie žiadostí zasielaných v rámci spätnej väzby je Miloš Kohout.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora zaslané v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) Smernice sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na emailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk.