A A A

Mestská polícia

DomovObčanVerejný poriadok a dopravaMestská polícia

Mestská polícia Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica

PERSONÁLNE OBSADENIE

Náčelník Mestskej polície:

PhDr. Peter Šemoda  – riadi činnosť Mestskej polície, organizuje prácu príslušníkov, podáva primátorovi mesta správy o situácii na úseku mestských vecí verejného poriadku a o výsledkoch činnosti mestskej polície. Spolupracuje s riaditeľom príslušného útvaru Policajného zboru, orgánmi štátnej zdravotníckej správy, orgánmi ochrany životného prostredia a inými orgánmi. Predkladá primátorovi požiadavky na zabezpečenie činnosti mestskej polície a zodpovedá za hospodárne využívanie zverených prostriedkov. Zabezpečuje odborný výcvik a školenie príslušníkov mestskej polície. Podáva primátorovi návrhy súvisiace s pracovno – právnymi vzťahmi príslušníkov Mestskej polície a plní ďalšie úlohy podľa organizačného poriadku a pokynov primátora mesta.

PhDr. Peter Šemoda
náčelník MsP

Inšpektori Mestskej polície:

Marek Sedlák, Martina Bačíková, Mgr. Dušan Debnár, Peter Ondriska, Michal Kminiak, Radovan Lepáček, Stanislav Osvald, Peter Kollár, Bc. Jozef Trcka – zabezpečujú verejný poriadok v meste, spolupôsobia pri ochrane obyvateľov mesta a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia. Spolupracujú s príslušným útvarom Policajného zboru pri ochrane majetku mesta, občanov ako aj iného majetku v meste pred poškodením, zničením, stratou. Dbajú o ochranu životného prostredia v meste, o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach. Vykonávajú všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora mesta ako aj náčelníka Mestskej polície. Ukladajú a vyberajú v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami, objasňujú priestupky, ak tak ustanovuje zákon. Oznamujú príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistia pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti mesta.

Rozdelenie obvodov

Služobný obvod č. 1

  • miestna časť Banky, ulica: Hadová, Hlavná, Horná, Majer, Na jazero, Vyhnianska
  • miestna časť Banská Štiavnica, ulica: Osadná, Pod Červenou studňou, Nad Rozgrundom, Šobov, Michalská, V. Václavekovej, S. Mikovíniho, A. Pécha, Pod Paradajzom, Kutnohorská, Radničné námestie, Námestie sv. Trojice, Starozámocká, J. Bottu, D. Licharda, Vodárenská, Úvozná, A. Kmeťa, Akademická, Mierová, Vilová, Botanická, Staromestská, Malá okružná, Horná ružová, Dolná ružová

Služobný obvod č. 2

  • miestna časť Banská Štiavnica, ulica: Horná Resla, Dolná Resla, Koncová, Kamenná, P. Kyrmezera, Družicová, J. Augustu, A. Sládkoviča, M. Kukučína, Klinger, J.K. Hella, Bočná, Novozámocká, Staronová, Katova, Spojná, Kammerhofská, Strieborná, S.Višňovského, Dolná, Na Zigmund šachtu, Malé trhovisko, Tabaková, Robotnícka, Remeselnícka, 1. mája, Pod Trojickým vrchom

Služobný obvod č. 3

  • miestna časť Banská Štiavnica (lokalita Pod Kalváriou), ulica: Ľ. Podjavorinskej, Družstevná, Zvonová J. Palárika, Farská, J. Hollého, Záhradná, A. Gwerkovej Göllnerovej, Mládežnícka, P. Jilemnického, Lesnícka, Výskumnícka, Hájik, M.M. Hodžu, J.M.Hurbana, D. Langsfelda, Belianska, Belianske jazero, J. Gagarina, Banícka, Dr. I. Tótha, Pod Kalváriou, 8. mája, SNP, P. O. Hviezdoslava, S. H. Vajanského, Športová, Poľnohospodárska, Pustá

Služobný obvod č. 4

  • miestna časť Banská Štiavnica (lokalita sídlisko Drieňová), ulica: J. Fándlyho, L. Svobodu, Pátrovská, MUDr. J. Straku, Učiteľská, Bratská, Energetikov, Drieňová, Poľovnícka, Kysihýbelská, Ovocná, Okrajová, Roľnícka

Služobný obvod č. 5

  • miestna časť Banská Štiavnica (lokalita Povrazník), miestna časť Štefultov, ulica: A. T. Sytnianskeho, Antolská, Lintich, Horná Huta, Brezová, Obchodná, Budovateľská, Povrazník, J. A. Komenského, Špitálska, G.Z. Laskomerského, L. Exnára, Dr. V. Clementisa,. K. Šmidkeho, J. Horáka, M. Benku, Na Mária šachtu, Rakytová, F. Urbánka, Hutnícka, Cintorínska, J. C. Hronského, J. G. Tajovského, Š. Krčméryho, Kremenisko

Služobný obvod č. 6

  • miestna časť Banská Štiavnica (lokalita sídlisko JUH), ulica: Pletiarska, Údolná, Špitálska, Slovanská, J. Matušku, A. Bernoláka, M. Hattalu, Ľ. Štúra, I. Krasku, P. Dobšinského, Železničiarska, Staničná, Križovatka, Drevená, Kolpašská, Trate mládeže, Okrúhla, L. Novomestského, E. M. Šoltésovej

Služobný obvod č. 7

  • miestna časť Štefultov, ulica: Úzka, Na Matej štôlňu, B. Slančíkovej Timravy, Potočná, J. Škultétyho, Námestie padlých hrdinov, Požiarnická, J. Jesenského, Š Moyzesa, Školská, R. Debnárika, Obrancov mieru, S. Chalúpku, J. I. Bajzu, B. Němcovej, J. Kollára, Na Maximilián šachtu
  • miestna časť Sitnianska, ulice: 29. augusta, Podhájska, Kríková, Partizánska, Ilijská, Srnčia, Stratená, Krížna
  • miestna časť Počúvadlianske Jazero