Sociálne služby

15.3.2024

Mesto Banská Štiavnica, ako poskytovateľ sociálnych služieb v súlade s § 77 ods. 3 a § 75 ods. 17  zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách) zverejňuje Ekonomicky oprávnené náklady porovnateľnej sociálnej služby – zariadenie pre seniorov.


21.2.2024

Mesto Banská Štiavnica, ako poskytovateľ sociálnych služieb v súlade s § 77 ods. 3 a § 72 ods. 5 a ods. 20 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách) zverejňuje priemerné ekonomicky oprávnené náklady v členení podľa § 72 ods. 5 zákona o sociálnych službách za sociálne služby poskytované v pôsobnosti obce za rozpočtový rok 2023 a priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti obce za rozpočtový rok 2023 – opatrovateľská služba.

Mesto Banská Štiavnica, ako poskytovateľ sociálnych služieb v súlade s § 77 ods. 3 a § 72 ods. 5 a ods. 20 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách) zverejňuje priemerné ekonomicky oprávnené náklady v členení podľa § 72 ods. 5 zákona o sociálnych službách za sociálne služby poskytované v pôsobnosti obce za rozpočtový rok 2023 a priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti obce za rozpočtový rok 2023 – komunitné centrum.

Mesto Banská Štiavnica, ako poskytovateľ sociálnych služieb v súlade s § 77 ods. 3 a § 72 ods. 5 a ods. 20 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách) zverejňuje priemerné ekonomicky oprávnené náklady v členení podľa § 72 ods. 5 zákona o sociálnych službách za sociálne služby poskytované v pôsobnosti obce za rozpočtový rok 2023 a priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti obce za rozpočtový rok 2023 – denné centrá.


27.4.2023

Mesto Banská Štiavnica, ako poskytovateľ sociálnych služieb v súlade s § 77 ods. 3 a § 72 ods. 5 a ods. 20 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách) zverejňuje priemerné ekonomicky oprávnené náklady v členení podľa § 72 ods. 5 zákona o sociálnych službách za sociálne služby poskytované v pôsobnosti obce za rozpočtový rok 2022 a priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti obce za rozpočtový rok 2022 – opatrovateľská služba.

Mesto Banská Štiavnica, ako poskytovateľ sociálnych služieb v súlade s § 77 ods. 3 a § 72 ods. 5 a ods. 20 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách) zverejňuje priemerné ekonomicky oprávnené náklady v členení podľa § 72 ods. 5 zákona o sociálnych službách za sociálne služby poskytované v pôsobnosti obce za rozpočtový rok 2022 a priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti obce za rozpočtový rok 2022 – komunitné centrum.

Mesto Banská Štiavnica, ako poskytovateľ sociálnych služieb v súlade s § 77 ods. 3 a § 72 ods. 5 a ods. 20 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách) zverejňuje priemerné ekonomicky oprávnené náklady v členení podľa § 72 ods. 5 zákona o sociálnych službách za sociálne služby poskytované v pôsobnosti obce za rozpočtový rok 2022 a priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti obce za rozpočtový rok 2022 – denné centrá.


31.03.2023

Mesto Banská Štiavnica, ako poskytovateľ sociálnych služieb v súlade s § 77 ods. 3 a § 75 ods. 17  zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách) zverejňuje Ekonomicky oprávnené náklady porovnateľnej sociálnej služby – zariadenie pre seniorov.


27.02.2023

Zverejnenie ekonomicky oprávnených nákladov v zmysle § 72 ods. 20, písm. a) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon“) za predchádzajúci rozpočtový rok 2022:

 1. Opatrovateľská služba: 559,50 €
 2. Komunitné centrum: 14,24 €
 3. Denné centrá (kluby dôchodcov): 18,18 €

Ekonomicky oprávnené náklady sú prepočítané na mesiac a na prijímateľa sociálnej služby.


30.06.2022

Mesto Banská Štiavnica, ako poskytovateľ sociálnych služieb v súlade s § 77 ods. 3 a § 75 ods. 17  zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách) zverejňuje Ekonomicky oprávnené náklady porovnateľnej sociálnej služby – zariadenie pre seniorov.


25. 04. 2022

Zverejnenie ekonomicky oprávnených nákladov v zmysle § 72 ods. 20, písm. b) zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon“) za predchádzajúci rozpočtový rok 2021.


9.2.2022

Zverejnenie ekonomicky oprávnených nákladov v zmysle § 72 ods. 20, písm. a) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon“) za predchádzajúci rozpočtový rok 2021:

 1. Opatrovateľská služba: 613,75 €
 2. Komunitné centrum:  15,11 €
 3. Denné centrá (kluby dôchodcov): 6,30 €

Ekonomicky oprávnené náklady sú prepočítané na mesiac a na prijímateľa sociálnej služby.


30. 04. 2021

Zverejnenie ekonomicky oprávnených nákladov v zmysle § 72 ods. 20, písm. b) zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon“) za predchádzajúci rozpočtový rok 2020.


17.02.2021

Zverejnenie ekonomicky oprávnených nákladov v zmysle § 72 ods. 20, písm. a) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon“) za predchádzajúci rozpočtový rok 2020:

 1. Opatrovateľská služba: 479,48 €
 2. Komunitné centrum:  7,57 €
 3. Denné centrá (kluby dôchodcov): 7,07 €

Ekonomicky oprávnené náklady sú prepočítané na mesiac a na prijímateľa sociálnej služby.


30. 04. 2020

Zverejnenie ekonomicky oprávnených nákladov v zmysle § 72 ods. 20, písm. b) zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon“) za predchádzajúci rozpočtový rok 2019.


14. 02. 2020

Zverejnenie ekonomicky oprávnených nákladov v zmysle § 72 ods. 20, písm. a) zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon“) za predchádzajúci rozpočtový rok 2019:

 1. Opatrovateľská služba – 398,22 €
 2. Komunitné centrum – 8,84 €
 3. Denné centrá (kluby dôchodcov) – 9,55 €

Ekonomicky oprávnené náklady sú prepočítané na mesiac a na prijímateľa sociálnej služby.

Posudková činnosť na účely poskytovania sociálnej služby:

 • v zariadení pre seniorov,
 • v zariadení opatrovateľskej služby,
 • v dennom stacionári
 • a opatrovateľskej služby.

Posudkovou činnosťou sa zisťuje odkázanosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzickej osoby s nepriaznivým zdravotným stavom na sociálnu službu v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a na opatrovateľskú službu.

Viac: § 48 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov >>>

Informácie:

 • Klientské centrum pre občana, Námestie sv. Trojice č. 3, Bc. Eva Gregáňová, sociálny pracovník tel.: 045 694 96 40, e-mail eva.greganova@banskastiavnica.sk

Tlačívá:

 • Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (*.pdf*.rtf)
 • Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu (*.pdf*.rtf)

Klientske centrum pre občana

Bc. Eva Gregáňová
sociálny pracovník
Denné centrum Banská Štiavnica
Helena Šušková
Denné centrum – časť Štefultov
Bc. Eva Gregáňová

V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou. V dennom centre sa najmä

 • poskytuje sociálne poradenstvo,
 • zabezpečuje záujmová činnosť.

Vac: § 56 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov >>>

 

Denné centrá (bývalé kluby dôchodcov) zriadené mestom Banská Štiavnica:

 • Denné centrum Banská Štiavnica
 • Denné centrum Banská Štiavnica – časť Štefultov

Organizácia činnosti Denného centra:

Organizačne je denné centrum začlenené pod oddelenie OVS a SV Mestského úradu v Banskej Štiavnici, funguje však ako samosprávna jednotka. Celkove za činnosť centra zodpovedá vedúci denného centra, ako aj za hospodárenie s finančnými prostriedkami (finančné prostriedky z príspevkov mesta a dobrovoľných príspevkov členov).

 

Činnosť denného centra
V dennom centre sa môžu usporadúvať besedy, prednášky na témy týkajúce sa zdravia, výživy, kultúry, dôchodkového systému fungujúcemu na Slovensku a podobne. Organizovať turistické, spevácke, literárne krúžky, ale i krúžky záhradkárov či šikovných rúk (podľa požiadaviek členov i ďalšie), v ktorých si seniori udržujú i rozvíjajú svoju telesnú i duševnú kondíciu. Členovia centier sa môžu stretávať na spoločných posedeniach pri príležitosti rozličných sviatkov a životných jubileí. Podľa záujmu môžu navštevovať krásne miesta v prírode, mestách… (výlety).

 

Informácie :

 • Klientske centrum pre občana , Námestie sv. Trojice č. 3, Bc. Eva Gregáňová, sociálny pracovník tel.: 045 694 96 40, e-mail eva.greganova@banskastiavnica.sk
 • Denné centrum Banská Štiavnica, Námestie sv. Trojice č. 7, Helena Šušková – poverená vedením, tel.: 0905 101 153
 • Denné centrum Banská Štiavnica – časť Štefultov,  Obrancov mieru č. 49

V komunitnom centre na Ulici šobov sa občanom v nepriaznivej sociálnej situácii poskytuje:

 • sociálne poradenstvo,
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
 • pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia,
 • zabezpečuje sa záujmová činnosť.

Viac: § 24d zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov >>>

Informácie:

 • Klientske centrum pre občana , Námestie sv. Trojice č. 3, Bc. Eva Gregáňová, sociálny pracovník tel.: 045 694 96 40, e-mail eva.greganova@banskastiavnica.sk
 • Komunitné centrum, Šobov č. 7, Mgr. Iveta Kováčová – poverená vedením centra, tel: 0905 780 026
 • Otváracie hodiny: Pondelok až Piatok od 8:00 do 16:00

Prístrešie je mestom zriadené v priestoroch bytovej jednotky v objekte Mestských kúpeľov – plavárne. Občania žijúci na „ulici“ tu majú možnosť prenocovania, ako aj zabezpečenia osobnej hygieny a starostlivosti o bielizeň prostredníctvom prania a sušenia. Na tento účel slúži k dispozícii práčka a sušička. Priestor je vybavený sprchovým kútom, dvomi WC, kuchynkou a celkovým počtom lôžok 10. Evidenciu nocľahov a kontrolu priestoru vykonáva Mestská polícia. Príspevok za poskytnuté služby je vo výške 0,50 €/noc, sprchovanie 0,10 €, pranie, sušenie 0,20 €. Vyzbierané poplatky sú použité na zabezpečenie čistiacich, pracích prostriedkov a na iné výdavky súvisiace s prevádzkou priestoru.

 

Informácie:

 • Klientske centrum pre občana , Námestie sv. Trojice. č. 3, Bc. Eva Gregáňová, sociálny pracovník, tel.: 045 694 96 40, e-mail: eva.greganova@banskastiavnica.sk
 • Mestská polícia, Radničné námestie č,. 1, Mgr. Peter Šemoda, náčelník mestskej polície, tel.: 045 694 96 01, e-mail: peter.semoda@banskastiavnica.sk