Školstvo

Na materské školy sa termíny školských prázdnin nevzťahujú, materské školy školské prázdniny nekopírujú. Dochádzka detí do MŠ je celoročná, nemožno ju obmedzovať len na obdobie počas školského vyučovania, ale prevádzka MŠ sa počas mesiacov júl a august  zo zákona –  §150 a) Z.č.245/2008 – školský zákon, prerušuje nepretržite najmenej na tri týždne, pričom žiadny právny predpis neustanovuje riaditeľovi MŠ povinnosť poskytnúť  rodičom  “náhradnú MŠ”  na čas takéhoto prerušenia MŠ, ktoré ich dieťa navštevuje.

Pozn: Mesto Banská Štiavnica , ako zriaďovateľ MŠ sústreďuje v čase júl, august deti do MŠ, v ktorej nie je v tom čase prevádzka prerušená.


Povinná škôlka pre päťročné deti.
Detail
Ukrajinské deti v školách
Detail

Materské školy

MATERSKÁ ŠKOLA, 1.mája
Križovatka
MATERSKÁ ŠKOLA, Bratská
sídlisko Drieňová
MATERSKÁ ŠKOLA, Mierová
Pod Kalváriou

Mesto Banská Štiavnica je zriaďovateľom troch materských škôl s právnou subjektivitou. MŠ 1.mája 4  má vytvorené elokované pracovisko – jednu triedu v miestnej časti Štefulto

MŠ sú zaradené do systému škôl a deti sa v nich vzdelávajú podľa medzinárodnej klasifikácie ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie, kde dokladom vzdelania je Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelania.

Materské školy sú financované prostredníctvom výnosu z podielových daní. Za pobyt dieťaťa v MŠ prispieva aj zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ mesačne sumou, ktorá je určená VZN mesta Banská Štiavnica .Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Iné možnosti zníženia, alebo  odpustenia príspevkov je možné od konzultovať priamo s riaditeľkami  materských  škôl.

Informácie o prijímaní detí do MŠ:

 • poskytujú všetky MŠ na požiadanie, podmienky prijatia detí určuje riaditeľ MŠ  po prerokovaní s pedagogickou radou a v zmysle platnej legislatívy  a sú zverejnené na viditeľnom mieste v MŠ
 • oficiálny zápis prebieha v termíne od 15. do 31.mája príslušného kalendárneho roka, po dohode s riaditeľstvom MŠ aj v inom termíne
 • prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, alebo deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
 • dieťa od dvoch  do troch rokov môže byť  do MŠ prijaté len v prípade, ak sú vytvorené vhodné materiálne a personálne podmienky / informácie o možnosti umiestnenia takéhoto dieťaťa podá konkrétna MŠ/
 • na postupnú socializáciu dieťaťa je možné zaradiť ho na adaptačný, alebo diagnostický pobyt v MŠ
 • o zaradení dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhodne riaditeľ MŠ
 • za dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky sa príspevok rodiča na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ neuhrádza
 • žiadosť o prijatie podáva rodič niektorým z nasledujúcich spôsobov: osobne, poštou, e-mailom, elektronicky ako formulár
 • rodič musí predložiť  potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa
 • dieťa sa považuje za prijaté do MŠ až po doručení rozhodnutia riaditeľky MŠ o prijatí

Povinná škôlka pre päťročné deti.

Zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania v materských školách (MŠ) vstúpilo do platnosti 1. januára 2021 a je povinné pre deti, ktoré dovŕšia 5 rokov do 31. augusta 2022. Teda sú to deti, ktoré na povinnú školskú dochádzku v základnej škole – do prvých ročníkov nastúpia až v školskom roku 2023/ 2024. Takéto dieťa nastúpi na povinné predprimárne vzdelávanie do MŠ (ak tam už aj dodteraz nie je) najneskôr 2. septembra 2022. (Pre dieťa, ktoré je už teraz v materskej škole sa nič nemení a povinnú predškolskú prípravu môže absolvovať tam).

Povinné predprimárne vzdelávanie v MŠ bude trvať jeden školský rok, formou pravidelného denného dochádzania v pracovných dňoch v rozsahu najmenej štyri hodiny denne, okrem času školských prázdnin,čím ale nie je dotknuté právo tohto dieťaťa zúčastňovať sa na predprimárnom vzdelávaní aj v čase školských prázdnin.

Ak dieťa ešte do MŠ nechodí, rodič ho na povinné predprimárne vzdelávanie musí zapísať do „spádovej materskej školy“ – teda tak ako sú v súčasnosti spádové základné školy, budú fungovať i spádové MŠ podľa trvalého pobytu dieťaťa. Rodič môže pre dieťa zvoliť aj inú MŠ než spádovú, ale v spádovej má garantované povinné prijatie, ak sa pre ňu rozhodne.

Riaditeľ spádovej materskej školy je povinný prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci. Na predprimárne vzdelávanie sa PREDNOSTNE prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

Ak budú rodičia chcieť zapísať na povinné predprimárne vzdelávanie dieťa mladšie ako 5 rokov (do 31.8.), toto dieťa môže byť prijaté iba ak bude voľné miesto po prijatí detí, ktoré si idú plniť povinnú predškolskú dochádzku. Žiadosti do škôlky o prijatie budú musieť byť písomné, budú sa predkladať od 1.mája do 31.mája. Súčasťou žiadosti je údaj o povinnom očkovaní.

Neprihlásenie dieťaťa či zanedbanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania môžu podľa Ministerstva školstva SR vyústiť do uplatnenia inštitútu „osobitného príjemcu rodinných prídavkov“ podľa zákona o rodinných prídavkoch na dieťa.

Predprimárne vzdelávanie v škôlke nie je súčasťou povinnej školskej dochádzky, tá zostáva 10 ročná.

Odklad do školy sa bude rušiť

V súčasnosti ak dieťa nie je na školu pripravené, podáva rodič riaditeľovi základnej školy žiadosť o odklad. Ten sa po povinnom predškolskom vzdelávaní bude rušiť.

Ak dieťa po dovŕšení 6 rokov nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o POKRAČOVANÍ plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole, pričom bude potrebný:

 • písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
 • písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a
 • formovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo SIEDMY rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole.

Rodič dieťaťa si v rámci tejto povinnosti bude môcť vybrať medzi škôlkou a individuálnym vzdelávaním, či dá dieťa do škôlky alebo ho bude vzdelávať individuálne. Učiť dieťa doma môže aj rodič, ale sú ustanovené kvalifikačné požiadavky na osobu, ktorá má vzdelanie zabezpečovať – najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie. Touto osobou bude rodič, alebo iná osoba, ktorá má aspoň úplne stredné všeobecné či odborné vzdelanie.

Predprimárne vzdelávanie však môže zabezpečiť aj pomocou prevádzkarne, ktorá má živnosť v rámci starostlivosti o deti do šesť rokov. Dieťa môže dať rodič tiež do zariadenia, v ktorom sa poskytuje služba výchovy a starostlivosti o deti a mládež.

Školské obvody materských škôl pre deti, pre ktoré je  predprimárne vzdelávanie povinné: 

Spádové materské školy pre deti ktoré od 1.septembra 2021 plnia povinné predprimárne vzdelávanie v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica, s prihliadnutím na školské obvody základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica, na čo najlepšiu dostupnosť, ako aj v závislosti od počtu tried v konkrétnej materskej škole.

Materská škola Ul. 1. mája č.4, Banská Štiavnica (Križovatka) – ako spádová MŠ pre ulice:

Gwerkovej-Gollnerovej, Katova, Kammerhofská, Malé trhovisko, Na Zigmund šachtu, Ľ. Podjavorinskej, Robotnícka, Spojná, Úvozná, Višňovského, Záhradná, Zvonová, Antolská, 29. augusta, I.Bajzu, M.Benka, A.Bernoláka, Brezová, Budovateľská, Cintorínska, Dr. Clementisa, R. Debnárika, P. Dobšinského, Dolná, Drevená, L. Exnára, J. Fándlyho, M. Hattalu, J. Horáka, Horná Huta, J. C. Hronského, Hutnícka, S. Chalúpku, Ilijská, J. Jesenského, J. Kollára, J. A. Komenského, I. Krasku, Kremenisko, Š. Krčméryho, Kríková, Krížna, Križovatka, Klinger, G. K. Z. Laskomerského, Lintich, 1.mája, Na Maximilián šachtu, Na Mária šachtu, Na Matej štôlňu, J. Matušku, Š. Moyzesa, Nám. Padlých hrdinov, B. Nemcovej, L. Novomeského, Obchodná, Obrancov mieru, Okrúhla, Partizánska, Počúvadlianske Jazero, Pletiarska, Podhájska, Pod Trojickým vrchom, Potočná, Povrazník, Požiarnícka, Rakytová, Remeselnícka, Slovanská, Srnčia, Staničná, Stratená, A. T. Sytnianskeho, Školská, J. Škultétyho, K. Šmidkeho, Špitálska, Ľ. Štúra, Tabaková, J. G. Tajovského, B. S. Timravy, Trate mládeže, Údolná, F. Urbánka, Úzka, Železničiarska.

Materská škola Ul.Bratská 9 (Drieňová) – ako spádová MŠ pre ulice:

J. Augustu, J. Bottu, Dolná Resla, Družicová, Družstevná, Farská, M. Hella, M. M. Hodžu, J. Hollého, Horná Resla, J. M. Hurbana, P. O. Viezdoslava, P. Jilemnického, Kamenná, Klinger, A. Kmeťa, Koncová, M. Kukučína, Kutnohorská, P. Kyrmezera, Ď. Langsfelda, Lesnícka, Licharda, 8. mája, Malá okružná, Michalská, S. Mikovíniho, Nad Rozgrundom, Nám. sv. Trojice, Novozámocká, Osadná, J. Palárika, Pod Červenou studňou, A. Pecha, Pod Paradajzom, Poľnohospodárska, Pustá, Radničné námestie, A. Sládkoviča, SNP, Staromestská, Staronová, Starozámocká, Strieborná, Športová, Dr. I. Tótha, V. Václavekovej, S. H. Vajanského, Výskumnícka, Bratská, Drieňová, Energetikov, Kolpašská, Kysihýbelská, Okrajová, Ovocná, Pátrovská, Obec Banský Studenec, Banky.

Materská škola Ul. Mierová č.2 – Pod Kalváriou – ako spádová MŠ pre ulice:

Mierová, Šobov, Vilová, Pod Kalváriou, Banícka, J. Gagarina, Hájik, Belianska, Belianske Jazero, Botanická, Dolná Ružová, Horná Ružová, Akademická, Pod Červenou studňou, Vodárenská, Mládežnícka.

Odklad povinnej školskej dochádzky zákonný zástupca žiaka nežiada od riaditeľa školy. Zákonný zástupca žiaka požiada riaditeľku materskej školy o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Následne sa zúčastní zápisu dieťaťa do spádovej základnej školy a po rozhodnutí riaditeľky MŠ o povolení pokračovania predprimárneho vzdelávania túto skutočnosť oznámi škole, do ktorej dieťa zapísal.


Základné školy

Povinná školská dochádzka začína začiatkom škol. roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť (dovŕšenie 6 rokov k 31. augustu).

Ak rodič pôsobí v zahraničí a má záujem prihlásiť tam do základnej školy aj svoje dieťa,musí najskôr žiaka prihlásiť do kmeňovej školy v SR (tam, kam patrí podľa školského obvodu). Pri zápise zákonný zástupca oznámi, že dieťa bude študovať v zahraničí a zároveň písomne požiada riaditeľa školy o povolenie. V stanovisku riaditeľa školy budú zahrnuté aj podmienky, ktoré je zákonný zástupca povinný dodržať pri takto stanovenej forme štúdia jeho dieťaťa.

Potvrdenie o návšteve školy dieťaťom  v zahraničí  doručí rodič riaditeľovi kmeňovej školy v Banskej Štiavnici vždy najneskôr do 15. septembra príslušného školského roka.

O možnosti vykonania komisionálnych skúšok žiakom, ktorý navštevuje/navštevoval školu v zahraničí, sa rodič informuje u riaditeľa kmeňovej školy.


Ostatné