Stavebný úrad

Stavebný úrad vykonáva činnosti v rozsahu pôsobnosti výkonu štátnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku v zmysle stavebného zákona na území mesta Banská Štiavnica, t. j. v katastrálnych územiach Banská Štiavnica a Banky, vedenie územného konania a vydávanie územného rozhodnutia, vedenie stavebného konania a vydávanie stavebného povolenia na stavby a ich zmeny, povoľovanie terénnych úprav, prác a zariadení, vedenie kolaudačného konania a vydávanie kolaudačného rozhodnutia na stavby, povoľovanie zmeny v užívaní stavieb, nariaďovanie údržby stavieb, nevyhnutných úprav a zabezpečovacích prác na stavbách, na terénnych úpravách a zariadeniach, nariaďovanie alebo povoľovanie odstraňovania stavieb, terénnych úprav a zariadení, prerokovanie priestupkov fyzických osôb a správnych deliktov právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ukladanie sankcie, vydávanie súhlasu k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom, zabezpečovanie výkonu štátneho stavebného dohľadu, poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, povoľovanie drobných stavieb, povoľovanie stavebných úprav, vykonávanie konania a vydávanie rozhodnutia informačných, reklamných a propagačných zariadení, výkon štátneho stavebného dohľadu pre uvedený druh stavieb.

Stránkové hodiny:

 • Po: 08:00 – 11:30, 12:00 – 15:00
 • Ut: pre verejnosť zatvorené
 • St: 08:00 – 11:30, 12:00 – 16:30
 • Št: pre verejnosť zatvorené
 • Pi: 08:00 – 11:30, 12:00 – 13:30

 • Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu (*.pdf*.rtf)
 • Žiadosť o stavebné povolenie (*.pdf*.rtf)
 • Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby podľa § 35 ods. 1 zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov /ďalej len stavebný zákon/ a § 7 Vyhl. č.453/2000 Z.z . (*.pdf*.rtf)
 • Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia (*.pdf*.rtf)
 • Žiadosť o predĺženie termínu ukončenia stavby (*.pdf*.rtf)
 • Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením (*.pdf*.rtf)
 • Návrh na kolaudáciu stavby (*.pdf*.rtf)
 • Žiadosť o dodatočné povolenie stavby (*.pdf*.rtf)
 • Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby (*.pdf*.rtf)
 • Ohlásenie stavebných úprav podľa § 57 Zák. č. 50/76 Zb. v znení noviel /stavebný zákon/ a § 6 Vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia staveb. zákona (*.pdf*.rtf)
 • Ohlásenie drobnej stavby podľa § 57 Zák. č. 50/1976 Zb. v znení noviel /stavebný zákon/ a § 5 Vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia staveb. zákona (*.pdf*.rtf)
 • Žiadosť o povolenie terénnych úprav (*.pdf*.rtf)
 • Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby (*.pdf*.rtf)
 • Stanovisko obce k programu ” Obnovme si svoj dom” (*.pdf*.rtf)
 • Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby (*.pdf*.rtf)
 • Žiadosť o povolenie informačného (reklamného, propagačného) zariadenia (*.pdf*.rtf)

Ing. arch. Jakub Melicherčík
architekt mesta, odborný referent
Ing. Janka Koreňová
odborný referent