Stavebný úrad

Stavebný úrad vykonáva činnosti v rozsahu pôsobnosti výkonu štátnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku v zmysle stavebného zákona na území mesta Banská Štiavnica, t. j. v katastrálnych územiach Banská Štiavnica a Banky, vedenie územného konania a vydávanie územného rozhodnutia, vedenie stavebného konania a vydávanie stavebného povolenia na stavby a ich zmeny, povoľovanie terénnych úprav, prác a zariadení, vedenie kolaudačného konania a vydávanie kolaudačného rozhodnutia na stavby, povoľovanie zmeny v užívaní stavieb, nariaďovanie údržby stavieb, nevyhnutných úprav a zabezpečovacích prác na stavbách, na terénnych úpravách a zariadeniach, nariaďovanie alebo povoľovanie odstraňovania stavieb, terénnych úprav a zariadení, prerokovanie priestupkov fyzických osôb a správnych deliktov právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ukladanie sankcie, vydávanie súhlasu k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom, zabezpečovanie výkonu štátneho stavebného dohľadu, poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, povoľovanie drobných stavieb, povoľovanie stavebných úprav, vykonávanie konania a vydávanie rozhodnutia informačných, reklamných a propagačných zariadení, výkon štátneho stavebného dohľadu pre uvedený druh stavieb.

Stránkové hodiny:

  • Po: 08:00 – 11:30, 12:00 – 15:00
  • Ut: pre verejnosť zatvorené
  • St: 08:00 – 11:30, 12:00 – 16:30
  • Št: pre verejnosť zatvorené
  • Pi: 08:00 – 11:30, 12:00 – 13:30

Tlačivá k stavebným konaniam >>>

Zamestnanci stavebného úradu
Ing. arch. Jakub Melicherčík
architekt mesta, odborný referent
Ing. Janka Koreňová
odborný referent