Tlačivá

AKTUÁLNE ELEKTRONICKÉ FORMULÁRE


TLAČIVÁ K STAVEBNÉMU KONANIU

 • Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska (*.pdf, *.docx)
 • Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu (*.pdf*.rtf)
 • Žiadosť o záväzné stanovisko, podľa zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní orgánu územného plánovania (*.pdf, *.rtf)
 • Žiadosť o preskúmanie spôsobilosti stavby na úžívanie (*.pdf, *.rtf)
 • Žiadosť o záväzné stanovisko, podľa zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní (*.pdf, *.rtf)
 • Žiadosť o stavebné povolenie (*.pdf*.rtf)
 • Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby podľa § 35 ods. 1 Zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov /ďalej len stavebný zákon/ a § 7 Vyhl. č.453/2000 Z.z . (*.pdf*.rtf)
 • Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia (*.pdf*.rtf)
 • Žiadosť o predĺženie termínu ukončenia stavby (*.pdf*.rtf)
 • Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením (*.pdf*.rtf)
 • Návrh na kolaudáciu stavby (*.pdf*.rtf)
 • Žiadosť o dodatočné povolenie stavby (*.pdf*.rtf)
 • Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby (*.pdf*.rtf)
 • Ohlásenie stavebných úprav podľa § 57 Zák. č. 50/76 Zb. v znení noviel /Stavebný zákon/ a § 6 Vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia staveb. zákona (*.pdf*.rtf)
 • Ohlásenie drobnej stavby podľa § 57 Zák. č. 50/1976 Zb. v znení noviel /Stavebný zákon/ a § 5 Vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia staveb. zákona (*.pdf*.rtf)
 • Žiadosť o povolenie terénnych úprav (*.pdf*.rtf)
 • Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby (*.pdf*.rtf)
 • Stanovisko obce k programu ” Obnovme si svoj dom” (*.pdf*.rtf)
 • Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby (*.pdf*.rtf
 • Žiadosť o povolenie informačného (reklamného, propagačného) zariadenia (*.pdf*.rtf)

TLAČIVÁ K  OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY
 • Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny (*.pdf*.rtf)
OCHRANA VODY
 • Žiadosť o stavebné povolenie vodnej stavby (studne) a vydanie povolenia na odber podzemných vôd z vodnej stavby (*.pdf*.rtf)
 • Žiadosť o vyjadrenie štátnej vodnej správy k projektovej dokumentácisi stavby – žumpa (*.pdf*.rtf)
OCHRANA OVZDUŠIA  
 • Žiadosť súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečistenia ovzdušia (*.rtf, *.pdf)
 • Žiadosť o súhlas na zmenu stavby malého zdroja znečistenia ovzdušia (*.rtf*.pdf)
 • Žiadosť o súhlas na uvedenie stavby malého zdroja znečistenia ovzdušia (*.rtf*.pdf)
 • Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečistenie ovzdušia (*.pdf*.rtf)

TLAČIVÁ K  URČENIU SÚPISNÉHO A ORIENTAČNÉHO ČÍSLA


TLAČIVÁ K ZVLÁŠTNEMU UŽÍVANIU MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ


TLAČIVÁ K PREVÁDZKOVANIU PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

 • Žiadosť o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb (*.pdf*.rtf)
 • Žiadosť o povolenie hosťovania cirkusu/lunaparku a pod. (*.pdf*.rtf)
 • Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie verejného priestranstva (*.pdf, *.rtf)
 • Ohlásenie zmeny adresy prevádzky (*.pdf*.rtf)
 • Ohlásenie určenia prevádzkového času prevádzkarne pred začiatkom činnosti prevádzkarne podľa § 5 VZN č. 4/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Banská Štiavnica (*.pdf*.rtf)
 • Ohlásenie zmeny prevádzkového času prevádzkarne (*.pdf*.rtf)
 • Ohlásenie jednorazového predĺženia prevádzkového času prevádzkarne z dôvodu konania nepravidelnej a neverejnej akcie (podujatia) pre uzavretú spoločnosť podľa § 8 ods. 7 VZN č. 5/2011 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Banská Štiavnica (*.pdf*.rtf)
 • Oznámenie o zrušení prevádzky (*.pdf*rtf)
 • Oznámenie o zámere usporiadať verejné kultúrne podujatie na území mesta Banská Štiavnica – na verejnom priestranstve (*.pdf*.rtf)
 • Oznámenie o zámere usporiadať verejné kultúrne podujatie na území mesta Banská Štiavnica – na neverejnom priestranstve (*.pdf*.rtf)
 • Organizačné pokyny pre účastníkov Salamandrových dní 2024 (*.pdf)
 • Prihláška na Salamandrové trhy 2024 (*.pdf, *.doc)
 • Žiadosť o vydanie povolenia na užívanie verejného priestranstva za účelom zriadenia a prevádzkovania sezónnej terasy (*.pdf*.rtf)
 • Registrácia predajcov na trhy počas podujatí Štiavnický živý šach a Nezabudnuté remeslá (www.kultura.banskastiavnia.sk)

TLAČIVÁ K POBYTU

 • Prihlásenie na trvalý pobyt (*.docx)
 • Prihlásenie na prechodný pobyt na území SR (*.docx)
 • Ohlásenie prechodného pobytu v zahraničí (*.docx)
 • Ohlásenie skončenia trvalého pobytu z dôvodu vycestovania do zahraničia (*.docx)
 • Zrušenie trvalého pobytu (*.docx)
 • Zrušenie alebo ukončenie prechodného pobytu (*.docx)
 • Vydanie potvrdenia o trvalom alebo prechodnom pobyte; oznámenie o mieste pobytu inej osoby (*.docx)
 • Vyhlásenie o zákaze poskytovania údajov o osobe (*.docx)
 • Pridelenie, zrušenie súpisného a orientačného čísla stavbe (*.docx)

TLAČIVÁ K ŽIADOSTI O FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z ROZPOČTU MESTA

 • Žiadosť o poskytnutie dotácie (*.rtf*.pdf)
 • Vyúčtovanie poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta Banská Štiavnica (*.rtf*.pdf)

TLAČIVÁ K OHLÁSENIU POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY

 • Ohlásenie v zmysle § 80 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – poplatník s trvalým alebo prechodným pobytom na území mesta Banská Štiavnica ( *.pdf , *.doc )
 • Ohlásenie v zmysle § 80 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z.k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – poplatník, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť – byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, TTP na iný účel ako na podnikanie  ( *.pdf *.rtf )
 • Žiadosť o zníženie/odpustenie poplatku za komunálny odpad ( FO) ( *.pdf , *.rtf )
 • Oznámenie k poplatkovej povinnosti za množstvový zber pre podnikateľské subjekty (*.docx, *.pdf)

TLAČIVÁ K ŽIADOSTI O PREVOD, NÁJOM MAJETKU MESTA


TLAČIVÁ K ŽIADOSTI O PRIDELENIE A NAKLADANÍ S NÁJOMNÝM BYTOM

 • Podmienky pre prenájom bytov (*.rtf*.pdf)
 • Žiadosť o pridelenie bytu (*.rtf*.pdf)
 • Potvrdenie o príjme (*.rtf*.pdf)
 • Potvrdenie k žiadosti pre pridelenie nájomného bytu v Meste Banská Štiavnica – Výpis z daňového priznania (FO typ: A) k dani z príjmov (*.rtf, *.pdf)
 • Potvrdenie k žiadosti pre pridelenie nájomného bytu v Meste Banská Štiavnica – Výpis z daňového priznania (FO typ: B) k dani z príjmov (*.rtf*.pdf)
 • Čestné vyhlásenie k žiadosti o pridelenie bytu (*.rtf*.pdf)
 • Žiadosť o výmenu bytu (*.rtf*.pdf)
 • Žiadosť o schválenie dohody o výmenu bytu (*.rtf*.pdf)
 • Žiaosť o prechod nájmu bytu (*.rtf*.pdf)
 • Žiadosť o opakované  uzatvorenie  nájomnej  zmluvy v nájomnom byte  postavenom s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania (*.rtf, *.pdf)

TLAČIVÁ K PARKOVACÍM MIESTAM (platné od 1. 1. 2023)

 • Potvrdenie zamestnávateľa pre zamestnanca za účelom vydania permanentnej parkovacej karty (*.rtf*.pdf)
 • Všetky tlačivá sa nachádzajú tu po kliknutí na tento odkaz.

TLAČIVÁ K DANI Z NEHNUTEĽNOSTI A MIESTNYM DANIAM

 • Po kliknutí na tento odkaz budete presmerovaný k editovateľným tlačivám na stránku Ministerstva financií Slovenskej republiky.

TLAČIVÁ K MIESTNEJ DANI Z UBYTOVANIA

 • Mesačné hlásenie o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí k priznaniu dane za ubytovanie (*.docx, *.pdf)
 • Štvrťročné hlásenie o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí k priznaniu dane za ubytovanie (*.docx, *.pdf)
 • Oznámenie k dani za ubytovanie VZNIK/ZÁNIK/ZMENA (*.docx, *.pdf)

EVIDENCIA SAMOSTATNE HOSPODÁRIACICH ROĽNÍKOV (SHR)

 • Ohlásenie samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR) do evidencie (*.rtf*.pdf)
 • Žiadosť o vydanie potvrdenia o vykonávaní podnikateľskej činnosti  SHR a platnosti rozhodnutia  vydaného  podľa zákona č. 219/91 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/90 Zb. o súkromnom podnikaní občanov (*.rtf*.pdf)
 • Žiadosť o zrušenie osvedčenie SHR  (*.rtf, *.pdf)

TLAČIVÁ K INFORMÁCIÁM

 • Žiadosť o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciárn a doplnení niektorých zákonov (*.rtf*.pdf)

TLAČIVÁ K PODÁVANIU ŽIADOSTI O ZAMESTNANIE

 • Súhlas so spracúvaním osobných údajov (*.rtf*.pdf)