Matričný úrad

ČINNOSŤ ÚRADU

Matričný úrad prijíma ústne a písomné žiadosti občanov svojho obvodu a spracúva, zapisuje a vydáva doklady o všetkých matričných udalostiach, ktoré sa udejú v jeho obvode bez ohľadu na trvalý pobyt osoby, ktorej sa daná matričná udalosť týka.

OBVOD ÚRADU

Spádové obce matričného obvodu:

 • Banská Štiavnica
 • Banský Studenec
 • Ilija
 • Močiar
 • Podhorie.
SÍDLO ÚRADU

Námestie sv. Trojice 3 (Rubigallov dom), Banská Štiavnica

KONTAKT

Mesto Banská Štiavnica, Matričný úrad, Námestie sv. Trojice 3, 96924 Banská Štiavnica 
Tel.: 045/6949635, e-mail: miroslava.celderova@banskastiavnica.sk

PERSONÁLNE OBSADENIE

Mgr. Miroslava Celderová, matrikárka – vedie knihu narodení, manželstiev, knihu úmrtí, vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov, vydáva výpisy a potvrdenia z matričných kníh. Plní úlohy súvisiace s uzavretím manželstva, povoľuje na žiadosť uzavretie manželstva, prijíma oznámenia po rozvode manželstva o prijatí predošlého priezviska, prijíma vyhlásenie rodičov o určení otcovstva, o dohode voľby štátneho občianstva pre svoje dieťa, spracúva údaje o osobnom stave občanov podľa medzinárodného práva, vyhotovuje výpisy z matrík za účelom výmeny matrík podľa medzinárodných zmlúv.

Jarmila Simonidesová, zastupujúca matrikárka – pracuje na agende matriky. Samostatne zabezpečuje a organizuje občianske obrady, zúčtováva náklady súvisiace s činnosťou občianskych obradov, vykonáva osvedčovanie listín a overovanie podpisov na listinách.

OVEROVANIE PODPISOV A OSVEDČOVANIE LISTÍN

Overovanie podpisov sa vykonáva na listinách v slovenskom jazyku, ktoré majú byť použité v SR. K vybaveniu potrebujete:

 • listinu (splnomocnenie, čestné vyhlásenie a iné) na ktorej sa má podpis overiť
 • preukaz totožnosti, prípadne platný cestovný pas, povolenie na pobyt
 • uhradiť správny poplatok : overenie 1 podpisu : 2,00 €

Osvedčovanie listín sa vykonáva na listinách v slovenskom jazyku, prípadne českom jazyku, ktoré majú byť použité v SR. K vybaveniu potrebujete:

 • originál listiny, ktorá má byť overená
 • fotokópia osvedčovanej listiny
 • preukaz totožnosti
 • uhradiť správny poplatok: za každú začatú stranu v slovenskom jazyku: 2,00 €, za každú začatú stranu v českom jazyku: 3,00 €

Matrika neosvedčuje:

 • podpisy na listinách v cudzom jazyku
 • podpisy na listinách, ktoré budú použité v zahraničí
 • listiny v cudzom jazyku (okrem českého)
 • dvojjazyčné listiny
 • ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
 • ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geometrické plány…)
HLAVNÉ MATRIČNÉ ČINNOSTI (postupy, odporúčania)
SPRÁVNE POPLATKY 
SOBÁŠNE DNI, SOBÁŠNE HODINY, SOBÁŠNA MIESTNOSŤ

Sobášne dni:

 • sobota – sobášnymi dňami nie sú štátne a cirkevné sviatky 

Sobášne hodiny:

 • sobota : od 13:00 – 18:00 hod 

Sobášna miestnosť – nachádza sa v budove Mestského úradu Banskej Štiavnice, Radničné nám. č.1, 969 01 Banská Štiavnica, prípadne iné vhodné miesto povolené Matričným úradom v Banskej Štiavnici.

Sobášna miestnosť © Jan Petrík