A A A

Matričný úrad

DomovObčanMestský úradMatričný úrad
ČINNOSŤ ÚRADU

Matričný úrad prijíma ústne a písomné žiadosti občanov svojho obvodu a spracúva, zapisuje a vydáva doklady o všetkých matričných udalostiach, ktoré sa udejú v jeho obvode bez ohľadu na trvalý pobyt osoby, ktorej sa daná matričná udalosť týka.

OBVOD ÚRADU

Spádové obce matričného obvodu:

  • Banská Štiavnica
  • Banský Studenec
  • Ilija
  • Močiar
  • Podhorie.
SÍDLO ÚRADU

Námestie sv. Trojice 3 (Rubigallov dom), Banská Štiavnica

KONTAKT

Mesto Banská Štiavnica, Matričný úrad, Námestie sv. Trojice 3, 96924 Banská Štiavnica 
Tel.: 045/6949635, e-mail: miroslava.celderova@banskastiavnica.sk

PERSONÁLNE OBSADENIE

Mgr. Miroslava Celderová, matrikárka – vedie knihu narodení, manželstiev, knihu úmrtí, vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov, vydáva výpisy a potvrdenia z matričných kníh. Plní úlohy súvisiace s uzavretím manželstva, povoľuje na žiadosť uzavretie manželstva, prijíma oznámenia po rozvode manželstva o prijatí predošlého priezviska, prijíma vyhlásenie rodičov o určení otcovstva, o dohode voľby štátneho občianstva pre svoje dieťa, spracúva údaje o osobnom stave občanov podľa medzinárodného práva, vyhotovuje výpisy z matrík za účelom výmeny matrík podľa medzinárodných zmlúv.

Jarmila Simonidesová, zastupujúca matrikárka – pracuje na agende matriky. Samostatne zabezpečuje a organizuje občianske obrady, zúčtováva náklady súvisiace s činnosťou občianskych obradov, vykonáva osvedčovanie listín a overovanie podpisov na listinách.

HLAVNÉ MATRIČNÉ ČINNOSTI (postupy, odporúčania)
SPRÁVNE POPLATKY 
SOBÁŠNE DNI, SOBÁŠNE HODINY, SOBÁŠNA MIESTNOSŤ

Sobášne dni:

  • sobota – sobášnymi dňami nie sú štátne a cirkevné sviatky 

Sobášne hodiny:

  • sobota : od 13:00 – 18:00 hod 

Sobášna miestnosť – nachádza sa v budove Mestského úradu Banskej Štiavnice, Radničné nám. č.1, 969 01 Banská Štiavnica, prípadne iné vhodné miesto povolené Matričným úradom v Banskej Štiavnici.

Sobášna miestnosť © Jan Petrík