Zásady hospodárenia

Mestské zastupiteľstvo mesta Banská Štiavnica na základe § 11 ods. 4 písm. a) zákona SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v  znení neskorších  predpisov a § 9 ods. 1 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schválilo tieto Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Banská Štiavnica. Zásady boli schválené uznesením MsZ v Banskej Štiavnici č. 138/2023 zo dňa 18. 10. 2023.

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Banská Štiavnica
Formát Pdf
Stiahnuť
Cenník k zásadám hospodárenia s majetkom mesta
Formát Pdf
Stiahnuť

Zásady upravujú a vymedzujú majetok mesta, nadobúdanie a prevody vlastníctva mesta, prenechávanie majetku mesta právnickým alebo fyzickým osobám, správu majetku mesta, ďalej hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami mesta, s finančnými prostriedkami mesta, ako aj nakladanie s cennými papiermi a konkurzný predaj vecí. Zásady nadobudli účinnosť 1.11.2023.