A A A

Zásady hospodárenia

DomovObčanSamosprávaZásady hospodárenia

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Štiavnici v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov sa uznieslo na týchto zásadách. Zásady boli schválené uznesením MsZ v Banskej Štiavnici č. 128/2009 zo dňa 14. 12. 2009. Dodatok č. 1 bol schválený uznesením MsZ v Banskej Štiavnici č. 109/2012 zo dňa 22.8.2012. Dodatok č. 2 bol schválený uznesením MsZ v Banskej Štiavnici č. 130/2017 zo dňa 25.10.2017

Zasady hospodarenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom statu v zneni Dodatku č. 2
formát pdf
Stiahnuť

Zásady upravujú a vymedzujú majetok mesta, nadobúdanie a prevody vlastníctva mesta, prenechávanie majetku mesta právnickým alebo fyzickým osobám, správu majetku mesta, ďalej hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami mesta, s finančnými prostriedkami mesta, ako aj nakladanie s cennými papiermi a konkurzný predaj vecí. Zásady nadobudli účinnosť 1.1.2010.

Zmeny:

Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom Mesta banská Štiavnica a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený prijatý MsZ dňa 22.8.2012 č. 109/2012.

Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia s majetkom Mesta banská Štiavnica a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený prijatý MsZ dňa 25.10.2017 uznesením č. 130/2017.